Lagstiftning

I 7a och 78 a § i hälso- och sjukvårdslagen föreskrivs om tjänsteutbudet inom hälso- och sjukvården och tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvården. De trädde i kraft vid ingången av år 2014 (lag 1202/2013).

7 a § Tjänsteutbudet inom hälso- och sjukvården

Tjänsteutbudet inom hälso- och sjukvården omfattar medicinskt och odontologiskt motiverad prevention av sjukdomar, medicinskt och odontologiskt motiverade undersökningar för att upptäcka sjukdom samt medicinskt och odontologiskt motiverad diagnos, vård, behandling och rehabilitering.

Tjänsteutbudet omfattar dock inte sådana hälso- och sjukvårdsåtgärder och undersökningar eller sådan vård, behandling och rehabilitering som innebär en orimligt stor risk för patientens liv eller hälsa i förhållande till de hälsofördelar som kan uppnås eller vars effekt är liten och vars kostnader är orimliga i förhållande till de hälsofördelar som kan uppnås och det terapeutiska värdet.

En patient kan undersökas och behandlas med en medicinsk eller odontologisk undersöknings- och behandlingsmetod som inte hör till tjänsteutbudet, om det är medicinskt nödvändigt på grund av en sjukdom eller skada som allvarligt hotar patientens liv eller hälsa med beaktande av patientens hälsotillstånd och den förväntade sjukdomsutvecklingen.

78 a § Tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvården

I anslutning till social- och hälsovårdsministeriet finns tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvården som har i uppgift att följa upp och bedöma tjänsteutbudet inom hälso- och sjukvården och att lämna rekommendationer om vilka hälso- och sjukvårdsåtgärder, undersökningar samt vård- och rehabiliteringsmetoder som ska höra till eller uteslutas ur tjänsteutbudet. I sina rekommendationer ska rådet beakta forskningsrön och annan evidens från olika områden samt etiska frågor inom hälso- och sjukvården och frågor som gäller ordnandet av hälso- och sjukvården.

Rådet ska ha ett permanent sekretariat och ett nätverk av sakkunniga. Statsrådet tillsätter rådet på framställning av social- och hälsovårdsministeriet för tre år åt gången.

Rådet ska bestå av en ordförande och högst 15 medlemmar med egna personliga suppleanter. Rådet ska tillsättas så att social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, Folkpensionsanstalten och Finlands Kommunförbund rf har representation i rådet. I rådet ska dessutom finnas expertis inom medicin, odontologi, vårdarbete, juridik, hälsoekonomi och det finländska hälso- och sjukvårdssystemet och sociala trygghetssystemet.

Staten finansierar kostnaderna för rådets verksamhet med ett belopp som årligen fastställs i statsbudgeten.

Närmare bestämmelser om rådets uppgifter och om dess sammansättning och verksamhet utfärdas genom förordning av statsrådet.

En fullständig version av hälso- och sjukvårdslagen finner du i Finlex.

Tjänsteutbudet och privat hälso- och sjukvård

Bestämmelserna i hälso- och sjukvårdslagen tillämpas inte på privat hälso- och sjukvård. Därmed är det möjligt att genomföra undersökningar och vård som inte hör till tjänsteutbudet. Med stöd av 2 kap 3 § 1 mom. 9 punkten (lag 1204/2013) får man dock inte sjukförsäkringsersättning för vård som inte hör till tjänsteutbudet.

Sjukförsäkringslag 2 kap. 3 § Begränsningar i fråga om erhållande av ersättning

Med stöd av denna lag ersätts inte

9) sjukvårdskostnader, om kostnaderna hänför sig till vård som inte hör till det tjänsteutbud inom hälso- och sjukvården som avses i 7 a § i hälso- och sjukvårdslagen.

En fullständig version av sjukförsäkringslagen finner du i Finlex.

Övriga bestämmelser och beslut som gäller rådet

Närmare bestämmelser om tjänsteutbudsrådets verksamhet finns i statsrådets förordning (63/2014) samt i arbetsordningen för tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvården och ett beslut om arvode och ersättning som godkänts av social- och hälsovårdsministeriet.

Lagberedningsmaterial

Patientdirektivet

Behovet att lagstifta om tjänsteutbudet baserar sig på EU:s s.k. patientdirektiv (Europaparlamentets och rådets direktiv om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård 2011/24/EU).

Med stöd av artikel 7.3 i direktivet ska den medlemsstat där en person är bosatt fastställa för vilken hälso- och sjukvård personen har rätt att få ersättning samt nivån på ersättningen av kostnaderna, oberoende av var hälso- och sjukvården tillhandahålls.

Promemoria av underarbetsgruppen för tjänsteutbudet

SHM tillsatte en styrgrupp för gränsöverskridande hälso- och sjukvård för att sätta i kraft patientdirektivet. Styrgruppen i sin tur utsåg en underarbetsgrupp för att bereda av tjänsteutbudet. Underarbetsgruppen utarbetade en promemoria om detta (på finska).

Regeringens proposition (RP 103/2013 rd) och behandling i riksdagen.

Visst beaktar du när du läser regeringens proposition att riksdagen ändrade tjänsteutbudet som från början föreslagits bli bindande till att vara mer en rekommendation till karaktären.