Tjänsteutbudets betydelse för patienten

För patienten innebär tjänsteutbudet att dennes sjukdomar undersöks, behandlas och förebyggs och patienten rehabiliteras med effektiva och säkra metoder.

Ett enhetligt tjänsteutbud som omfattar hela landet innebär att enhetliga offentliga hälso- och sjukvårdstjänster erbjuds alla patienter i landets olika delar. Tjänsteutbudet främjar därmed jämlikheten mellan patienter.

Tjänsteutbudet, som innebär offentligt finansierade hälso- och sjukvårdstjänster,  fastställs på ett allmänt plan. Det är möjligt att avvika från det i fråga om en enskild patient för att behandla en sjukdom som allvarligt hotar dennes liv eller hälsa.

Förutsättningarna för att ge vård eller behandling bedöms individuellt för varje patient. Patientens övriga sjukdomar eller övriga individuella omständigheter kan förhindra att vård eller behandling ges. Enligt patientlagen ska vården och behandlingen ges i samförstånd med patienten.

När en person som är bosatt i Finland använder hälso- och sjukvårdstjänster i  EU- och EES-länder samt i Schweiz får denne ersättning enligt samma grunder som inom den finländska hälso- och sjukvården. Ersättning utbetalas endast för de tjänster som ingår i tjänsteutbudet inom hälso- och sjukvården i Finland.