Rekommendationer, kriterier och ställningstaganden

Rekommendationer:

Tjänsteutbudsrådet kan ge två olika slag av rekommendationer:

Rådet kan rekommendera att prevention av en viss sjukdom, motiverade undersökningar för att upptäcka sjukdom, vård eller rehabilitering hör till offentligt finansierade tjänster i Finland.

Rådet kan rekommendera att prevention av en viss sjukdom, motiverade undersökningar för att upptäcka sjukdom, vård eller rehabilitering inte hör till offentligt finansierade tjänster i Finland.

Tjänsteutbudsrådets rekommendationer publiceras först som utkast i tjänsten dinåsikt.fi, där de kan kommenteras för en viss tid. Den respons som fås beaktas vid den fortsatta beredningen. Färdiga rekommendationer kommer att publiceras på tjänsteutbudsrådets webbplats. Rekommendationerna uppdateras vid behov.

Beredningen av de kriterier som avses i strålsäkerhetslagen i Palko:

Kriterierna för antagning till undersökning hänvisar till de kriterier som avses i 111 § i strålsäkerhetslagen för berättigande till medicinsk exponering av symptomfria personer.

Tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvården har till uppgift att utarbeta de kriterier som används för att formulera en särskild skriftlig motivering som gäller personen i fråga. En förutsättning är att undersökningen behövs för tidig diagnos av en sjukdom och att den inte ingår i ett screeningprogram. 

Användningen av tjänsteutbudsrådets kriterier för antagning till undersökning som avses i 111 § i strålsäkerhetslagen gäller både den offentliga hälso- och sjukvården och de hälso- och sjukvårdstjänster som avses i lagen om privat hälso- och sjukvård. 

Tjänsteutbudsrådets kriterier publiceras först som utkast i tjänsten Utlåtande.fi länk till andra sidan i den nya fliken där de kan kommenteras under en viss tid. Responsen beaktas i den fortsatta beredningen av ärendet. De färdiga kriterierna publiceras på tjänsteutbudsrådets webbplats.