Sekretariat

Sekretariatet bereder ärenden till rådets och sektionernas möten. Generalsekreteraren är chef för sekretariatet.

Generalsekreterare Ilona Autti-Rämö, docent i barnneurologi

Expert Sari Koskinen, magister i hälsovård  (arbetsrotation 1.2.-30.6.2021)

 

Expert Reima Palonen, juris kandidat

Expert Sinikka Sihvo, docent i folkhälsovetenskap

Ledande expert Ritva Bly, sjukhusfysiker (25.1.-31.12.2021)

Expert Laura Sandström

Assistent Leena Alanne

Kontakt

Bindningar

I samband med att medlemmar och sakkunniga i tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvården har utnämnts har deras bindningar kartlagts. När enskilda ärenden behandlas iakttas jävsgrunder i enlighet med förvaltningslagen.