Rekommendationer

Tjänsteutbudsrådet har gett följande rekommendationer:

12.6.2024 Sammanfattning av tjänsteutbudsrådets rekommendation Repetitiv 
transkraniell magnetsstimulering (rTMS) och transkraniell elektrisk stimulation (tDCS) 
vid behandling av behandlingsresistent depression

7.5.2024 Sammanfattning av tjänsteutbudsrådets rekommendation för behandling av refraktärt eller relapserande follikulärt lymfom med mosunetuzumab

7.5.2024 Sammanfattning av tjänsteutbudsrådets rekommendation för behandling av levercellscancer med tremelimumab och durvalumab

7.5.2024 Sammanfattning av tjänsteutbudsrådets rekommendation om nirsevimab vid förebyggande av infektion i nedre luftvägarna orsakad av respiratory syncytial viruset (RSV)

1.2.2024 Sammanfattning av tjänsteutbudsrådets rekommendation om behandling med lutetium (Lu-177) vipivotid tetraxetan vid PSMA-positiv metastaserad kastrationsresistent prostatacancer

19.12.2023 Sammanfattning av tjänsteutbudsrådets rekommendation om lonkastuximabtesirin vid behandling av diffust storcelligt b-cellslymfom och höggradigt b-cellslymfom

19.12.2023 Sammanfattning av tjänsteutbudsrådets rekommendation om difelikefalin för behandling av klåda i anslutning till kronisk njursjukdom för patienter i hemodialys

19.12.2023 Sammanfattning av tjänsteutbudsrådets rekommendation om kombinationen av nivolumab och relatlimab vid första linjes behandling av avancerat melanom 

14.9.2023 Sammanfattning av tjänsteutbudsrådets rekommendation vid behandlingen av efgartigimod alfa myasthenia gravis

15.6.2023 Sammanfattning av tjänsteutbudsrådets rekommendation om kognitiv rehabilitering av personer med psykoser i schizofrenispektret

4.5.2023 Sammanfattning av tjänsteutbudsrådets rekommendation om kombinerad behandling med polatuzumab vedotin vid behandling av diffust storcelligt B-cellslymfom

2.2.2023 Sammanfattning av tjänsteutbudsrådets rekommendation om ciltakabtagen autoleucel i behandlingen av avancerat multipelt myelom 

15.12.2022 Sammanfattning av tjänsteutbudsrådets rekommendation om tebentafusp i vården av melanom i ögats åderhinna 

15.12.2022 Sammanfaffning av tjänsteutbudsrådets rekommendation om enfortumab vedotin i behandlingen av avancerat urotelialt karcinom 

27.10.2022 Sammanfattning av tjänsteutbudsrådets rekommendation om amivantamab i behandlingen av icke-småcellig lungcancer 

15.6.2022 Sammanfattning av tjänsteutbudsrådets rekommendation om 
sacituzumabgovitekan i behandlingen av avancerad trippelnegativ bröst-cancer som inte kan opereras eller som har metastaserat

10.5.2022 Sammanfattning av tjänsteutbudsrådets rekommendation om nivolumab i den adjuvanta behandlingen av esofaguscancer eller cancer i gastroesofageala övergången

22.3.2022 Sammanfattning av tjänsteutbudsrådets rekommendation om pembrolizumab i kobination med cytostatikabehandling vid första linjens behandling av mat-strupscancer eller adenocarcinom i övergången mellan matstrupe och magsäck

4.2.2022 Sammanfattning ab tjänsteutbudsrådets rekommendation om använding av nusinersen i behandling av SMA-Uppdaterad rekommendation

4.2.2022 Sammanfattning av tjänsteutbudsrådets rekommendation om kombinationsbehandling med carfilzomib, dexametason och daratumumab (KdD) i behandling av multipelt myelom som återkommit

4.2.2022 Sammanfattning av tjänsteutbudsrådets rekommendation om kombinationsbehandling med isatuximab, carfilzomib och dexametason (IKd) i behandling av multipelt myelom som åter-kommit

15.12.2021 Sammanfattning av tjänsteutbudsrådets rekommendation plomber och tandkronor som tillverkas utanför munnen. 

15.12.2021 Sammanfattning av tjänsteutbudsrådets rekommendation om behandling av sömnstörning med hjälp av metoder inom kognitiv beteendeterapi (CBT-I)

15.12.2021  Sammanfattning av tjänsteutbudsrådets rekommendation om tecartus i behandlingen av mantelcellslymfom

23.11.2021 Sammanfattning av tjänsteutbudsrådets rekommendation trastuzumab deruxtekan vid HER-2-positiv bröstcancer 

27.10.2021 Sammanfattning av tjänsteutbudsrådets rekommendation 
onasemnogen abeparvovek (ZOLGENSMA) vid behandling av spinal muskelatrofi (SMA) 

6.10.2021 Sammanfattning av tjänsteutbudsrådets rekommendation om psykosociala metoder för vård och rehabilitering av narkotikaberoende

1.9.2021 Sammanfattning av tjänsteutbudsrådets rekommendation för brolucizumab vid behandling av åldersdegeneration i våt ögonbotten

1.9.2021 Sammanfattning av tjänsteutbudsrådets rekommendation för BE-handling av neuronal ceroidlipofuscinos typ2 (CLN2)

1.9.2021 Sammanfattning av tjänsteutbudsrådets rekommendation för behandling av neuronal ceroidlipofuscinos typ 2 (cln2)

1.9.2021 Sammanfattning av tjänsteutbudsrådets rekommendation för avelumab som första linjens behandling av urotelialt karcinom

17.6.2021 Sammanfattning av tjänsteutbudsrådets rekommendation om kombinationsbehandling med durvalumab, etoposid och platinaförening vid första linjens behandling av avancerad småcellig lungcancer

17.6.2021 Sammanfattning av tjänsteutbudsrådets rekommendation för första linjens kombinationsbehandling med atezolizumab, etoposid och karboplatin av avancerad småcellig lungcancer

5.5.2021 Sammanfattning av tjänsteutbudrådets rekommendation för behandling av neuromyelitis optica-spektrumtillstånd (NMOSD) med eculizumab

5.5.2021 Sammanfattning av tjänsteutbudsrådets rekommendation om behandling av multipelt myelom med belantamab mafodotin

5.5.2021 Sammanfattning av tjänsteutbudsrådets rekommendation om behandling av beta-thalassemi med zynteglo

24.3.2021 Sammanfattning av tjänsteutbudsrådets rekommendation om behandling av kronisk ländryggssmärta med steloperation och postoperativ rehabilitering 

24.3.2021 Sammanfattning av tjänsteutbudsrådets rekommendation om att minska risken för ohälsa på grund av dålig munhygien med hjälp av stöd för egenvård och rådgivning om levnadsvanor hos högriskpatienter 

24.3.2021 Sammanfattning av tjänsteutbudsrådets rekommendation om luspatercept för behandling av anemi som är beroende av transfusion av röda blodkroppar hos vuxna med beta-talassemi 

24.3.2021 Sammanfattning av tjänsteutbudsrådets rekommendation om luspatercept för behandling av anemi som är beroende av transfusion av röda blodkroppar i samband med myelodysplastiskt syndrom

25.9.2020 Sammanfattning av tjänstebudsrådets rekommendation faktorer i rådgivningen om levnadsvanor och stödet för egenvården som stöder den förändring av levnadsvanor som minskar den sjukdomsrisk som orsakas av ohälsosam kost och fysisk inaktivitet - Sammanfattning av rekommendation

25.9.2020 Screening av svår kombinerad immunbrist (SCID) genom hälstick på nyfödda - Sammanfattning av rekommendation

11.6.2020 Rekommendation om psykosociala metoder för vård och rehabilitering av alkoholberoende

11.6.2020 Rekommendation om faktorer i rådgivningen om levnadsvanor och stödet för egenvården som stö-der den förändring av levnadsvanor som minskar risken att insjukna i rökre-laterade sjukdomar 

11.6.2020 Rekommendation om polatuzumab vedotin i kombination med bendamustin och rituximab i behandlingen av diffust storcelligt B-cellslymfom

11.6.2020 Rekommendation om kirurgisk behandling av förträngning av spinalkanalen i ländryggen och efterföljande rehabilitering

11.6.2020 Rekommendation om metoder för behandling av funktionsnedsättande könsdysfori hos transpersoner

11.6.2020 Rekommendation om metoder för behandling av könsdysfori hos vuxna med icke-binär könsidentitet

11.6.2020 Rekommendation om metoder för behandling av könsdysfori hos barn och ungdomar

19.3.2020 Atezolizumab i kombination med nab-paklitaxel vid behandling av trippelnegativ bröstcancer

12.12.2019 Tisagenlekleucel (Kymriah) vid behandling av recidiverat eller behandlingsresistent diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL)

12.12.2019 Axikabtagenciloleucel (Yescarta) vid behandling av recidiverat eller behandlingsresistent diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL) eller primärt mediastinalt storcelligt B-cellslymfom (PMBCL)

12.12.2019 Cemiplimab (Libtayo) vid avancerad kutan skivepitelcancer

29.10.2019 Kirurgisk behandling av diskbråck i ländryggen och efterföljande rehabilitering

29.10.2019 Rekommendation om kombinationsbehandling med nivolumab och ipilimumab vid första linjens behandling av avancerat klarcelligt njurkarcinom

4.9.2019 Kombinationsbehandling med daratumumab (D-VMP) och underhållsbehandling med daratumumab vid nyligen diagnostiserat multipelt myelom

4.9.2019 Kriterier för fortsatt behandling med nusinersen. Denna rekommendation är inte längre i kraft, utan den har ersatts med en rekommendation  som Palko godkänt 4 februari 2022. Länk till den ersättande rekommendationen

12.6.2019 Durvalumab vid behandling av icke-småcellig lungcancer efter genomgången radio-kemoterapi. Tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvården beslutade vid sitt möte den 27 oktober 2022 att rekommendationen inte behöver uppdateras, eftersom den nya forskningen stöder slutsatserna i rekommendationen.

13.3.2019 Nivolumab, atezolitsumab och pembrolizumab vid behandling av icke-småcellig lungcancer

13.3.2019 Tisagenlekleucel (Kymriah®) vid behandling av akut lymfatisk B-cellsleukemi

5.2.2019 Läkemedlet pertuzumabmab för adjuvant behandling av HER2-positiv bröstcancer

18.12.2018 Läkemedlet obinutuzumab som första linjens behandling vid follikulärt lymfom

1.11.2018 Biopsykosocial rehabilitering vid långvarig eller återkommande ryggvärk

1.11.2018 Psykoterapier och övriga psykosociala behandlings- och rehabiliteringsmetoder vid behandling av psykiska störningar och missbruksproblem

9.10.2018 Benralizumab, mepolitzumab och reslitzumab vid behandling av mycket svår eosinofil astma

4.9.2018 Atezolizumab, nivolumab och pembrolizumab vid behandling av avancerad urinblåsecancer

12.6.2018 Sebelipas alfa vid behandling av brist på lysosomalt surt lipas

15.3.2018 Nusinersen vid behandling av sjukdomen SMA  Godkänd vid tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvårdens möte den 15 mars 2018.Denna rekommendation är inte längre i kraft, utan den har ersatts med en rekommendation  som Palko godkänt 4 februari 2022. Länk till den ersättande rekommendationen

30.8.2016 Rehabilitering efter höftfrakturoperation

30.8.2016 Implantatstödd täckprotes vid behandling av tandlöshet i underkäken

10.12.2015 Behandling av våta åldersförändringar i gula fläcken med intravitreal bevacizumab hör till tjänsteutbudet i den offentligt finansierade hälso- och sjukvården i Finland.

Rekommendation från tjänsteutbudsrådet inom hälso- och sjukvården

Rekommendation om psykosociala metoder för vård och rehabilitering av narkotikaberoende". Godkänd vid tjänsteutbudsrådet för hälso och sjukvårdens  möte den 6 oktober 2021. 

Sammanfattning av rekommendation

Rekommendation (på finska)

Rekommendation från tjänsteutbudsrådet inom hälso- och sjukvården


Rekommendation för "brolucizumab vid behandling av åldersdegeneration i våt ögonbotten". Godkänd vid tjänsteutbudsrådet för hälso och sjukvårdens  möte den 1 september 2021. 

Sammanfattning av rekommendation

Rekommendation (på finska)

Rekommendation från tjänsteutbudsrådet inom hälso- och sjukvården

Rekommendation för "BE-handling av neuronal ceroidlipofuscinos typ2 (CLN2)". Godkänd vid tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvårdens möte den 1 september 2021. 

Sammanfattning av rekommendation

Rekommendation (på finska)

Rekommendation från tjänsteutbudsrådet inom hälso- och sjukvården

Rekommendation om "Avelumab som första linjens behandling av urotelialt karcinom". Godkänd vid tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvårdens möte den 1 september 2021. 

Sammanfattning av rekommendation

Rekommendation (på finska)

Rekommendation från tjänsteutbudsrådet inom hälso- och sjukvården

Rekommendation om "Kombinationsbehandling med durvalumab, etoposid och platinaförening vid första linjens behandling av avancerad småcellig lungcancer". Godkänd vid tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvårdens möte den 17 juni 2021.

Sammanfattning av rekommendation

Rekommendation (på finska)

Rekommendation från tjänsteutbudsrådet inom hälso- och sjukvården

Rekommendation för "Första linjens kombinationsbehandling med atezolizumab, etoposid och karboplatin av avancerad småcellig lungcancer". Godkänd vid tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvårdens möte den 17 juni 2021.

Sammanfattning av rekommendation

Rekommendation (på finska)

Rekommendation från tjänsteutbudsrådet inom hälso- och sjukvården

Rekommendation för "Behandling av neuromyelitis optica-spektrumtillstånd (nmosd) med eculizumab". Godkänd vid tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvårdens möte den 5 maj 2021.

Sammanfattning av rekommendation

Rekommendation (på finska)

Rekommendation från tjänsteutbudsrådet inom hälso- och sjukvården

Rekommendation om "Behandling av multipelt myelom med belantamab mafodotin ". Godkänd vid tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvårdens möte den 5 maj 2021.

Sammanfattning av rekommendation

Rekommendation (på finska)

Rekommendation från tjänsteutbudsrådet inom hälso- och sjukvården


Rekommendation om "Behandling av beta-thalassemi med zynteglo". Godkänd vid tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvårdens möte den 5 maj 2021.

Sammanfattning av rekommendation

Rekommendation (på finska)

Rekommendation från tjänsteutbudsrådet inom hälso- och sjukvården


Rekommendation om "Behandling av kronisk ländryggssmärta med steloperation och postoperativ rehabilitering ". Godkänd vid tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvårdens möte  den 24 mars 2021.

Sammanfattning av rekommendation

Rekommendation (på finska)

Rekommendation från tjänsteutbudsrådet inom hälso- och sjukvården

Rekommendation om "Minska risken för ohälsa på grund av dålig munhygien med hjälp av stöd för egenvård och rådgivning om levnadsvanor hos högriskpatienter ". Godkänd vid tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvårdens möte den 24 mars 2021.

Sammanfattning av rekommendation

Rekommendation (på finska)

Rekommendation från tjänsteutbudsrådet inom hälso- och sjukvården

Rekommendation om " Luspatercept för behandling av anemi som är beroende av transfusion av röda blodkroppar hos vuxna med beta-talassemi". Godkänd vid tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvårdens möte den 24 mars 2021.

Sammanfattning av rekommendation

Rekommendation (på finska)

 

Rekommendation från tjänsteutbudsrådet inom hälso- och sjukvården 


Rekommendation om "Luspatercept för behandling av anemi som är beroende av transfusion av röda blodkroppar i samband med myelodysplastiskt syndrom". Godkänd vid tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvårdens möte den 24 mars 2021.

Sammanfattning av rekommendation 

Rekommendation (på finska) 

Rekommendation från tjänsteutbudsrådet inom hälso- och sjukvården 

Rekommendation om "Faktorer i rådgivningen om levnadsvanor och stödet för egenvården som stöder den förändring av levnadsvanor som minskar den sjukdomsrisk som orsakas av ohälsosam kost och fysisk inaktivitet". Godkänd vid tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvårdens möte den 25 september 2020.

Sammanfattning av rekommendation

Rekommendation (på finska)

Rekommendation från tjänsteutbudsrådet inom hälso- och sjukvården 


Rekommendation om "Screening av svår kombinerad immunbrist (SCID) genom hälstick på nyfödda". Godkänd vid tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvårdens möte den 25 september 2020.

Sammanfattning av rekommendation

Rekommendation (på finska)

Rekommendation från tjänsteutbudsrådet inom hälso- och sjukvården 

"Psykosociala metoder för vård och rehabilitering av alkoholberoende". Godkänd vid tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvårdens möte den 11 juni 2020.

Sammanfattning av rekommendation

Rekommendation (på finska)

Rekommendation från tjänsteutbudsrådet inom hälso- och sjukvården 


Rekommendation om "Faktorer i rådgivningen om levnadsvanor och stödet för egenvården som stöder den förändring av levnadsvanor som minskar risken att insjukna i rökrelaterade sjukdomar". Godkänd vid tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvårdens möte den 11 juni 2020.

Sammanfattning av rekommendation

Rekommendation (på finska)

Rekommendation från tjänsteutbudsrådet inom hälso- och sjukvården

Rekommendation om "Kirurgisk behandling av förträngning av spinalkanalen i ländryggen och efterföljande rehabiliteringv". Godkänd vid tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvårdens möte den 11 juni 2020.

Sammanfattning av rekommendation

Rekommendation (på finska)

Rekommendation från tjänsteutbudsrådet inom hälso- och sjukvården


Rekommendation om "Polatuxumab vedotin i kombination med bendamustin och rituximab i behandlingen ac diffust storcelligt B-cellslymfom". Godkänd vid tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvårdens möte den 11 juni 2020.

Sammanfattning av rekommendation

Rekommendation (på finska)

Rekommendation från tjänsteutbudsrådet inom hälso- och sjukvården

Rekommendation om "Rekommendation om metoder för behandling av funktionsnedsättande könsdysfori hos transpersoner". Godkänd vid tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvårdens möte den 11 juni 2020.

Sammanfattning av rekommendation

Rekommendation (på finska)

Rekommendation från tjänsteutbudsrådet inom hälso- och sjukvården

Rekommendation om "Rekommendation om metoder för behandling av könsdysfori hos vuxna med icke-binär könsidentitet". Godkänd vid tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvårdens möte den 11 juni 2020.

Sammanfattning av rekommendation

Rekommendation (på finska)

 

Rekommendation från tjänsteutbudsrådet inom hälso- och sjukvården

Rekommendation om "Rekommendation om metoder för behandling av könsdysfori hos barn och ungdomar" . Godkänd vid tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvårdens möte den 11 juni 2020.

Sammanfattning av rekommendation

Rekommendation (på finska)

Rekommendation från tjänsteutbudsrådet inom hälso- och sjukvården

Rekommendation om "Atezolizumab i kombination med nab-paklitaxel vid behandling av trippelnegativ bröstcancer". Godkänd vid tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvårdens möte den 19 mars 2020.

Sammanfattning av rekommendation

Rekommendation (på finska)

Rekommendation från tjänsteutbudsrådet inom hälso- och sjukvården

Rekommendation om ''Tisagenlekleucel (Kymriah) vid behandling av recidiverat eller behandlingsresistent diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL).'' Godkänd vid tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvårdens möte den 12 december 2019.

Sammanfattning av rekommendation

Rekommendation (på finska)

Rekommendation från tjänsteutbudsrådet inom hälso- och sjukvården

Rekommendation om ''Axikabtagenciloleucel (Yescarta) vid behandling av recidiverat eller behandlingsresistent diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL) eller primärt mediastinalt storcelligt B-cellslymfom (PMBCL).'' Godkänd vid tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvårdens möte den 12 december 2019.

Sammanfattning av rekommendation

Rekommendation (på finska)

Rekommendation från tjänsteutbudsrådet inom hälso- och sjukvården

Rekommendation om ''Cemiplimab (Libtayo) vid avancerad kutan skivepitelcancer''. Godkänd vid tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvårdens möte den 12 december 2019.

Sammanfattning av rekommendation

Rekommendation (på finska)

Rekommendation från tjänsteutbudsrådet inom hälso- och sjukvården

Rekommendation om ''Kirurgisk behandling av diskbråck i ländryggen och efterföljande rehabilitering''. Godkänd vid tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvårdens möte den 29 oktober 2019.

Sammanfattning av rekommendation

Rekommendation (på finska)

Rekommendation från tjänsteutbudsrådet inom hälso- och sjukvården

Rekommendation om ''Rekommendation om kombinationsbehandling med nivolumab och ipilimumab vid första linjens behandling av avancerat klarcelligt njurkarcinom''. Godkänd vid tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvårdens möte den 29 oktober 2019.

Sammanfattning av rekommendation

Rekommendation (på finska)

Rekommendation från tjänsteutbudsrådet inom hälso- och sjukvården

Rekommendation om ''Kombinationsbehandling med daratumumab (D-VMP) och underhållsbehandling med daratumumab vid nyligen diagnostiserat multipelt myelom''. Godkänd vid tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvårdens möte 4 september 2019.

Sammanfattning av rekommendation

Rekommendation (på finska)

 

Rekommendation från tjänsteutbudsrådet inom hälso- och sjukvården

Rekommendation om ''Kriterier för fortsatt behandling med nusinersen''. Godkänd vid tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvårdens möte 4 september 2019. Denna rekommendation är inte längre i kraft, utan den har ersatts med en rekommendation  som Palko godkänt 4 februari 2022. Länk till den ersättande rekommendationen.

Sammanfattning av rekommendation

Rekommendation (på finska)

Rekommendation från tjänsteutbudsrådet inom hälso- och sjukvården

Rekommendation om ''Durvalumab vid behandling av icke-småcellig lungcancer efter genomgången radio-kemoterapi.'' Godkänd vid tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvårdens möte 12 juni 2019.

Sammanfattning av rekommendation

Rekommendation (på finska)

 

 

Rekommendation från tjänsteutbudsrådet inom hälso- och sjukvården

Rekommendation om ''Nivolumab, atezolitsumab och pembrolizumab vid behandling av icke-småcellig lungcancer.'' Godkänd vid tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvårdens möte 13 mars 2019.

Rekommendation (nivolumab)

Rekommendation (atezolizumab)

Rekommendation (pembrolizumab - första linje)

Rekommendation (pembrolizumab - andra linje)

Bakgrundspromemoria (på finska)

Rekommendation från tjänsteutbudsrådet inom hälso- och sjukvården

Rekommendation om ''Tisagenlekleucel (Kymriah®) vid behandling av akut lymfatisk B-cellsleukemi.''

Godkänd vid tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvårdens möte 13 mars 2019.

Rekommendation

Bakgrundspromemoria (på finska)

 

Rekommendation från tjänsteutbudsrådet inom hälso- och sjukvården

Rekommendation om ''Läkemedlet pertuzumabmab för adjuvant behandling av HER2-positiv bröstcancer''. Godkänd vid tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvårdens möte 5 februari 2019.

Rekommendation

Bakgrundpromemoria (på finska)

Rekommendation från tjänsteutbudsrådet inom hälso- och sjukvården

Rekommendation om ''Läkemedlet obinutuzumab som första linjens behandling vid follikulärt lymfom''. Godkänd vid tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvårdens möte 18 december 2018.

Rekommendation

Bakgrundpromemoria (på finska)

Rekommendation från tjänsteutbudsrådet inom hälso- och sjukvården

Rekommendation om ''Atezolizumab, nivolumab och pembrolizumab vid behandling av avancerad urinblåsecancer''. Godkänd vid tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvårdens möte 4 september 2018.

Rekommendation - atezolizumab

Rekommendation - nivolumab

Rekommendation - pembrolizumab

Bakgrundpromemoria (på finska)

Rekommendation från tjänsteutbudsrådet inom hälso- och sjukvården

Rekommendation om benralizumab, mepolizumab och reslizumab vid behandling av mycket svår eosinofil astma. Godkänd vid tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvårdens möte 9 oktober 2018.

Rekommendation - benralizumab

Rekommendation - mepolizumab

Rekommendation - reslizumab

Bakgrundspromemoria (på finska)

Rekommendation från tjänsteutbudsrådet inom hälso- och sjukvården

Godkänd vid tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvårdens möte 1.11.2018.

Biopsykosocial rehabilitering hör till tjänsteutbudet inom hälso- och sjukvården när ryggvärk trots behandling i början fortsätter eller när perioderna av ryggvärk återkommer och funktions- och arbetsförmågan hotas till följd av den.

Rehabiliterande åtgärder som behövs för att upprätthålla och förbättra en patients funktions- och arbetsförmåga planeras som en del av den övriga vården med övergripande beaktande av patientens livssituation senast inom sex veckor från det att symptomen började.

Rekommendation

Bakgrundspromemoria (på finska)

 

Rekommendation från tjänsteutbudsrådet inom hälso- och sjukvården

Godkänd vid tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvårdens möte 1.11.2018.

Psykoterapier och psykosociala behandlings- och rehabiliteringsmetoder som konstaterats vara effektiva hör i fråga om psykiska störningar och missbruksproblem till tjänsteutbudet inom hälso- och sjukvården som en del av resultatinriktad behandling eller rehabilitering i deras samtliga faser.

Rekommendation

Bakgrundspromemoria (på finska)

 

Rekommendation från tjänsteutbudsrådet inom hälso- och sjukvården

Godkänd vid tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvårdens möte 12.6.2018

Behandling med sebelipas alfa skulle ingå i det nationella tjänsteutbu-det vid behandling av brist på lysosomalt surt lipas hos infantile onset-patienter, om priset på läkemedlet var avsevärt lägre.

Rekommendation

Bakgrundspromemoria Perustelumuistio (på finska)

 

 

Rekommendation från tjänsteutbudsrådet inom hälso- och sjukvården

Nusinersen vid behandling av sjukdomen SMA  Godkänd vid tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvårdens möte den 15 mars 2018. Denna rekommendation är inte längre i kraft, utan den har ersatts med en rekommendation  som Palko godkänt 4 februari 2022. Länk till den ersättande rekommendationen

Rekommendation

Bakgrundspromemoria Perustelumuistio (på finska)

 

Rekommendation från tjänsteutbudsrådet inom hälso- och sjukvården

Tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvården rekommenderar att behandling av våta åldersförändringar i gula fläcken (AMD) med intravitreal bevacizumab tillhör tjänsteutbudet i den offentligt finansierade hälso- och sjukvården i Finland.

Rekommendation

Bakrundspromemorian Perustelumuistio (på finska)

länk till Fimeas utredning ”Biologiset lääkkeet silmänpohjan kostean ikärappeuman hoidossa” (2015) ; länk till sammandraget  (på finska)

 

Rekommendation från tjänsteutbudsrådet inom hälso- och sjukvården

Behandling av tandlöshet i underkäken med implantatstödd täckprotes med två implantat ingår i det offentligt finansierade tjänsteutbudet inom hälso- och sjukvården i Finland när patienten har svårt att äta, prata eller utöva annat socialt umgänge på grund av att täckprotesen i underkäken inte sitter på plats eller passar.

Rekommendation

Bakgrundspomemorian Taustayhteenveto (på finska)

 

Rekommendation från tjänsteutbudsrådet inom hälso- och sjukvården

Multiprofessionell och målinriktad rehabilitering för att aktivera patienten efter en höftfrakturoperation hör till tjänsteutbudet i den offentligt finansierade hälso- och sjukvården i Finland.

Rekommendation

Bakgrundspromemorian Taustayhteenveto (på finska)