Tjänsteutbudsrådets uppgifter

  • att lämna rekommendationer om vilka hälso- och sjukvårdsåtgärder, undersökningar samt vård- och rehabiliteringsmetoder som ska höra till eller uteslutas ur tjänsteutbudet
  • att följa upp och bedöma tjänsteutbudet inom hälso- och sjukvården
  • att på Folkpensionsanstaltens och andra myndigheters begäran ge utlåtanden om tolkningen och tillämpningen av tjänsteutbudet samt om principerna för hur utbudet ska fastställas
  • att delta i den offentliga debatten och i det samarbete som gäller ämnet
  • att följa den internationella utvecklingen och att delta i det internationella samarbete som gäller ämnet
  • att behandla övriga ärenden som social- och hälsovårdsministeriet anvisat rådet.

Du kan bekanta dig med listan över medlemmarna på vår finskspråkiga webbplats.