Tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvården

Tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvården har till uppgift att ge rekommendationer om vilka vård-, behandlings- och rehabiliteringsmetoder som ska ingå i det offentligt finansierade tjänsteutbudet inom hälso- och sjukvården i Finland. I sina rekommendationer ska rådet beakta forskningsrön och annan evidens från olika områden samt etiska frågor inom hälso- och sjukvården och frågor som gäller ordnandet av hälso- och sjukvården. Rådet finns i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet (SHM).

Tjänsteutbudsrådets mandatperiod är tre år. Rådet utnämndes till sin första mandatperiod den 12 juni 2014. Det inledde sitt arbete hösten 2014. Under den första mandatperioden koncentrerar sig rådet framför allt på principer, grunder och processer vid fastställandet av tjänsteutbudet. Det är möjligt att bekanta sig med verksamheten genom verksamhetsberättelserna.

Ordförande för tjänsteutbudsrådet är SHM:s kanslichef. Rådet består av högst 15 medlemmar med egna personliga suppleanter. Genom medlemmarna ska rådet ha representation i form av expertis inom medicin, odontologi, vårdarbete, juridik, hälsoekonomi och det finländska hälso- och sjukvårdssystemet och sociala trygghetssystemet. Social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, Folkpensionsanstalten och Finlands Kommunförbund rf har representation i rådet.

Tjänsteutbudsrådet har ett permanent sekretariat och ett nätverk av sakkunniga.

Rådet kan dessutom inrätta sektioner som bereder ärenden för beslut av rådet. Du kan bekanta dig med lagstiftning som gäller tjänsteutbudsrådet i lagstiftning-delen.