Rekommendationer och kriterier

Tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvården kan rekommendera att en viss undersöknings-, vård- eller rehabiliteringsmetod ska höra eller inte höra till tjänsteutbudet för hälso- och sjukvården. I en rekommendation om att en metod ska höra till utbudet kan det ingå villkor till exempel i fråga om sjukdomens svårighetsgrad, föregående behandlingar eller prissättning. 

Rekommendationerna utgår från de tillgängliga, mest tillförlitliga forskningsresultaten, öppen kommunikation om principerna bakom rekommendationerna och om praxis samt möjligheten att ta ställning till  innehållet i rekommendationerna. Rådet ser till att olika patientgrupper beaktas jämlikt i tjänsteutbudet och att budgetbegränsningarna och lagstiftningen följs. I rekommendationerna beaktas även etiska aspekter och frågor som gäller ordnandet av hälso- och sjukvården. Anordnarna av social- och hälsovård fattar besluten om ibruktagandet av rekommendationerna. 

Lagstiftningen begränsar inte vem som kan föreslå vad rekommendationerna ska innehålla.  

Förslag om rekommendationer presenteras vid rådets möten, och rådet beslutar om en beredning av rekommendationen ska inledas eller läggas ned. Ifall rådet bestämmer att fortsätta beredningen av en rekommendation, fortsätter sektionen och sekretariatet att utarbeta ett utkast till rekommendationen. Rekommendationen publiceras först i form av ett utkast som offentliggörs och som kan kommenteras. Man behandlar sedan kommentarerna och gör de ändringar i utkastet till rekommendationen som behövs. Efter det fattar rådet beslut om det slutliga godkännandet av rekommendationen. Den färdiga rekommendationen, sammandraget om den samt övrigt material om rekommendationen publiceras på finska på tjänsteutbudsrådets webbplats. Sammandraget publiceras också på svenska och engelska. Rekommendationerna uppdateras vid behov.

Utöver rekommendationerna har tjänsteutbudsrådet till uppgift att utarbeta kriterier för antagning till undersökningar som tillämpas på undersökningar för tidigt diagnos av en sjukdom hos symptomfria personer. Kriterierna gäller undersökningarna som orsakar medicinsk exponering, såsom röntgenundersökningar, från joniserande strålning.