Vad är tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvården?

 

Tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvården

Tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvården finns i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet. Rådet har en ordförande och högst 15 medlemmar. Varje medlem har en personlig ersättare. Medlemmarna representerar olika specialområden såsom till exempel medicin samt det finländska systemet för hälso- och sjukvård och social trygghet.  Rådet kan tillsätta sektioner med experter, som har till uppgift att föreslå ärenden som ska behandlas och att tillsammans med sekretariatet bereda de ärenden som ska behandlas i rådet. Rådet har ett permanent sekretariat som bereder ärendena för rådets och sektionernas möten.  
I rådet deltar representanter för social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, Folkpensionsanstalten och Finlands kommunförbund samt Fimea.

Vilka är tjänsteutbudsrådets uppgifter?

Rådets huvuduppgift är att rekommendera vilka undersöknings-, vård- och rehabiliteringsmetoder som ska eller inte ska höra till tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvården. 

    Rådets övriga uppgifter är att

  • ansvara för de specialuppgifter som ålagts rådet i lagstiftningen
  • följa upp och utvärdera tjänsteutbudet för hälso- och sjukvården
  • på Folkpensionsanstaltens och andra myndigheters begäran ge utlåtanden
  • delta i den offentliga debatten och samarbetet som gäller tjänsteutbudet
  • följa den internationella utvecklingen och delta i det internationella samarbetet
  • behandla övriga ärenden som social- och hälsovårdsministeriet överlämnat till rådet =" "