Aktörernas roller vid behandlingsprocessen

Tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvårdens (Palko) möte

  • det egentliga organet för beslutsfattande, som bl.a. beslutar om utarbetandet av en rekommendation, dess godkännande, inrättandet av sektioner och medlemmar samt valet av sakkunniga

Sektionerna

  • sektionerna bereder i samarbete med sekretariatet utkast till rekommendationer från sitt eget område
  • experter som inte hör till rådet kan vara medlemmar av sektionen

Experter

  • experter har till uppgift att på begäran skriftligen eller muntligen tala om sin synpunkt om det ärende som behandlas
  • sakkunniga kan även vara medlemmar i sektionen

Tjänsteutbudsrådets permanenta sekretariat

  • sekretariatet bereder i samarbete med sektionerna utkast till rekommendationer och sköter bl.a. beredningen av möten, kommunikationen och samarbetet med intressentgrupper för rådets och sektionernas del.
  • sekretariatet leds av en generalsekreterare i huvudsyssla