Om tjänsteutbudsrådets lösningar

Tjänsteutbudsrådet kan enligt de bestämmelser som gäller dess verksamhet antingen

  • ge rekommendationer om vilka hälso- och sjukvårdsåtgärder, undersökningar samt vård- och rehabiliteringsmetoder som ska omfattas av tjänsteutbudet eller uteslutas ur tjänsteutbudet, eller
  • på Folkpensionsanstaltens och andra myndigheters begäran ge utlåtanden om tillämpningen av tjänsteutbudet samt om de principer som ska tillämpas vid bestämmande av utbudet.

Tjänsteutbudsrådets ställningstaganden som är avsedda att bestämma tjänsteutbudets innehåll behandlas i enlighet med rekommendationsprocessen och de publiceras under namnet rekommendation. Utlåtanden till myndigheter kan de facto även innehålla fastställande av tjänsteutbudet, men eftersom de behandlas i en mindre process och de oftast gäller tolkning av ett enstaka fall är deras betydelse vid fastställandet av utbudet mer begränsat.

Utöver de egentliga rekommendationerna och utlåtandena till myndigheter kan tjänsteutbudsrådet på eget eller någon annans initiativ även ge andra utlåtanden eller ställningstaganden som hör till dess ansvarsområde, och därmed genomföra sin uppgift att delta i den offentliga debatten och samarbetet som gäller tjänsteutbudet. I vilken process detta ärende behandlas och hur pass omfattande utredningar och höranden som behövs i beredningen avgörs enligt situationen. Ett sådant utlåtande eller ställningstagande kan inte innehålla ett faktiskt fastställande av tjänsteutbudsrådet.