3.2 Palkon toimivalta

alt="" Koska palveluvalikoimasta ja Palkosta säädetään terveydenhuoltolaissa, tämä laki asettaa myös palveluvalikoiman ja Palkon toimivallan ulkorajat. Erikseen on lisäksi säädetty Palkon suositusten huomioimisesta sairausvakuutuskorvauksissa

Terveydenhuoltolain 7a §:n mukaan palveluvalikoimaan kuuluu lääketieteellisesti perusteltu sairauksien ennaltaehkäisy, sairauden toteamiseksi tehtävät tutkimukset sekä taudinmääritys, hoito ja kuntoutus. Luettelolla ei ole ollut tarkoitus rajata palveluvalikoiman määrittelyn ja Palkon toimivallan ulkopuolelle mitään terveydenhuoltolain piiriin kuuluvaa, yksilöön kohdistuvaa toimintaa, vaan kuvata, mitä eri tyyppistä toimintaa palveluvalikoiman piiriin voi kuulua. Arviointi voi kohdistua tutkimus- ja hoitoprosessin eri vaiheisiin: aloitukseen, varsinaiseen toteutukseen ja lopettamiskriteereihin.

Terveydenhuoltolain nojalla on annettu useita asetuksia, jotka sisältävät säännöksiä myös terveyspalveluiden sisältöä määrittävistä menettelyistä. Siltä osin kuin asetuksissa on säädetty palveluvalikoiman sisällöstä tai annettu jollekin muulle taholle toimivalta sen suhteen, Palkolla ei ole toimivaltaa antaa suosituksia.

Terveydenhuoltolain piiriin kuuluu yksilöön kohdistuvan terveyden edistämisen lisäksi myös väestöön, yhteisöihin ja elinympäristöön kohdistuva toiminta. Näiden toimien sisältöä ei ohjata palveluvalikoimalla, eikä Palko voi antaa niistä suosituksia.