Säteilylaissa 111 §:ssä tarkoitettujen kriteerien valmistelu ja hyväksyminen Palkossa 

 

1 Yleistä

 Tutkimukseen pääsyn kriteereillä tarkoitetaan säteilylain 111 §:ssä tarkoitettuja kriteerejä oireettomaan henkilöön kohdistuvan lääketieteellisen altistuksen oikeutuksesta. Palkon tehtävänä on laatia kriteerit, joita käytetään kyseistä henkilöä koskevan erityisen kirjallisen perustelun laatimiseen. Edellytyksenä on, että tutkimus tarvitaan taudin varhaista toteamista varten eikä se ole osa seulontaohjelmaa.   

Palkon tutkimukseen pääsyn kriteerien käyttäminen säteilylain 111 §:ssä tarkoitetulla tavalla koskee sekä julkista terveydenhuoltoa että yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa tarkoitettuja terveydenhuollon palveluja. Säteilylaissa säädetään pakkokeinoista, joita sovelletaan, jos säteilylakia ei noudateta. 

2 Tarkoitus  

Palveluvalikoimaneuvoston (Palkon) laatimien säteilylaissa tarkoitettujen kriteerien valmistelun perusteet sekä valmistelun, päivityksen ja saatavilla pidon menettelyt esitetään seuraavassa.  

Menettelyjen tarkoituksena on  

  • valmistella Palkon vastuulla olevat kriteerit ja niiden perustelut   
  • ylläpitää ja julkaista ajantasaista kriteeristöä  
  • tunnistaa kriteerien muutos- ja kehittämistarpeet sekä valmistella kriteerien muutos- ja kehittämisehdotuksia  

3 Vastuu  

Palko vastaa sille erityislainsäädännössä annettujen tehtävien suorittamisesta.  Palko hyväksyy kriteerit Palkon sihteeristöön kuuluvan valmisteluvastuussa olevan asiantuntijan esittelystä.   

Palkon sihteeristö osallistuu kriteerien valmisteluun ja valmistelun koordinointiin. Valmistelu tehdään Palkon nimeämässä jaostossa. Jaoston jäseninä voi olla neuvostoon kuulu-mattomia asiantuntijoita.  Valmistelutyötä johtaa ja koordinoi Palkon pääsihteeri. Yksittäisellä aihekohtaisella kriteeristöllä on vastuuvalmistelija Palkon sihteeristöstä.   

4 Palkon kriteerien valmistelu 

Kriteerien valmisteluun sovelletaan terveydenhuoltolain palveluvalikoimaa ja Palkoa koskevia säännöksiä sekä siltä osin kuin säteilylaissa ei erityisesti säädetä valmistelusta tai siinä noudatettavista periaatteista. Valmistelu toteutetaan jäljempänä kuvatun mukaisesti ja lisäksi soveltaen Palkon käsikirjassa  kuvattua menettelyä. Kriteerien aihe-ehdotusten tekemisessä, esivalmistelussa, valmistelun aloittamisesta päättämisessä ja valmistelussa sovelletaan Palkon käsikirjassa määriteltyjä periaatteita.  

Palkon kokous päättää sihteeristön tekemän esivalmistelun perusteella kriteerien valmistelun aloittamisesta. Samalla, kun Palko päättää valmistelun aloittamisesta, se päättää, mikä jaosto valmistelee suosituksen. Tarvittaessa perustetaan uusi jaosto valmistelua varten. Varsinainen kriteerien valmistelu tapahtuu sihteeristön ja jaoston yhteistyönä.   

Palkon kriteereihin liittyvä kokonaisuus koostuu seuraavista asiakirjoista:  

  • Kriteerit sisältävä päätös, jotka käännetään ruotsiksi ja englanniksi.  
  • Valmistelumuistio, joka sisältää päätöksen perustelut, syventävää tietoa sekä muuta kriteereihin liittyvää tietoa. Valmistelumuistion rakenne ja laajuus voi vaihdella aiheen mukaan.   
  • Lisäksi kokonaisuuteen voi liittyä liite- ja taustamateriaalia, kuten kirjallisuuskatsaus, tilastotietoja tai eri tahojen antamia lausuntoja, jotka eivät ole Palkon hyväksymiä, mutta sisältävät syventävää tai taustoittavaa tietoa.  

Jaosto valmistelee valmistelumuistion samanaikaisesti kriteerien kanssa. Jaosto käsittelee asiaa kokouksissaan, kunnes luonnos kriteereistä ja valmistelumuistio on ovat valmiita vietäväksi Palkon hyväksyttäväksi ja sen jälkeen lausunnolle oikeusministeriön Lausuntopalvelu.fi-palvelussa. Tarvittaessa asia voidaan viedä jo aiemminkin Palkon käsiteltäväksi val-mistelulinjausten saamiseksi.   

Saadut lausunnot käsitellään jaoston kokouksessa. Sihteeristö valmistelee yhteistyössä jaoston kanssa lopulliset kriteerit ja valmistelumuistion Palkon hyväksyttäväksi.   

Palko voi tarvittaessa kutsua keskeisiä sidosryhmiä ja lausunnonantajia kuulemistilaisuuteen ennen kriteerien lopullista hyväksymistä Palkon kokouksessa.  


Palkon hyväksymät kriteerit allekirjoittavat esittelijä (Palkon sihteeristöstä) ja Palkon puheenjohtaja. Kriteerien hyväksymisen jälkeen kaikki materiaali julkaistaan Palkon kotisivuilla.