6.1 Lausunnot viranomaisille

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvostosta annetun valtioneuvoston asetuksen (63/2014) 1 §:n mukaan Palkon tehtävänä on varsinaisten suositusten lisäksi antaa Kansaneläkelaitoksen ja muiden viranomaisten pyynnöstä lausuntoja palveluvalikoiman soveltamisesta ja sen määrittelyssä käytettävistä periaatteista. Viranomaisia, jotka ovat lausunnon pyytämiseen oikeutettuja, ei ole rajattu, mutta asian tulee liittyä palveluvalikoimaan. Käytännössä lausuntoja ovat pyytäneet hallintotuomioistuimet käsitellessään valituksia Kelan päätöksistä, jotka koskevat ulkomaisten terveyspalveluiden käytöstä aiheutuneiden kustannusten korvaamista rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain (1201/2013) nojalla.

Kustannusten korvaamista koskevissa lausunnoissa näkökulma on toinen kuin Palkon varsinaisissa suosituksissa: niissä arvioidaan, mikä oli palveluvalikoiman sisältö silloin, kun Kela teki kielteisen päätöksen, tai mikäli potilas on hakenut ennakkolupaa em. lain 13 §:n 5 momentin nojalla jälkikäteen, mikä oli palveluvalikoiman sisältö ennen terveydenhuollon palvelun käyttämistä. 

KHO pyysi Palkolta lausuntoa harkitessaan valitusluvan myöntämistä Kelan kielteistä päätöstä koskevassa asiassa. Palko otti kantaa siihen, kuuluiko kyseinen toimenpide palveluvalikoimaan, mutta ei siihen, oliko kyseisen potilaan kohdalla tehty yksilöllinen lääketieteellinen arvio toimenpiteen hyödyistä ja riskeistä tehty asianmukaisesti, koska kysymys ei ollut Palkon toimivaltaan kuuluvasta asiasta.

Viranomaisille annetut yksittäistapauksia koskevilla lausunnoilla ei ole samaa asemaa palveluvalikoiman määrittelyssä kuin Palkon varsinaisilla suosituksilla