Viranomaiselle annettavan lausunnon käsittelyprosessi

Suositusten lisäksi neuvoston tehtävänä on antaa lausuntoja KELAn tai muiden viranomaisten pyynnöstä. Lähtökohtaisesti ne tulee käsitellä, mikäli asia kuuluu PALKOn toimivaltaan.

Lausuntopyyntöä käsiteltäessä noudatetaan soveltuvin osin suosituksen käsittelyprosessia.  Se miltä osin suositusprosessista poiketaan, riippuu siitä, mitä kysymystä lausuntopyyntö koskee. Esimerkiksi Kelan tai hallinto-oikeuden lausuntopyynnössä, joka koskee yksittäisen henkilön oikeutta korvaukseen rajat ylittävästä terveydenhuollosta, voidaan kirjallisuuskatsauksen sijaan tarvita kliinisen lääketieteellisen asiantuntijan lausunto, eikä tällaisessa asiassa järjestetä julkista kommenttikierrosta.

Palko voi lausuntopyynnön perusteella päätyä lausunnon sijasta tai lisäksi aloittamaan suosituksen valmistelun, mikäli pyynnön käsittelyn yhteydessä siihen havaitaan olevan aihetta. Tarvittaessa asiasta keskustellaan lausunnonpyytäjän kanssa.