Mikä on terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto?

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto (Palko) 

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto eli Palko toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä. Palkossa on puheenjohtaja ja enintään 15 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Jäsenet edustavat eri tieteenaloja, kuten lääketiedettä, sekä suomalaista terveydenhuolto- ja sosiaaliturvajärjestelmää. Palko voi perustaa asiantuntijoista koostuvia jaostoja, joiden tehtävänä on ehdottaa käsiteltäviä aiheita ja valmistella asioita neuvoston käsittelyyn yhdessä sihteeristön kanssa. Palkolla on lisäksi pysyvä sihteeristö, joka valmistelee asiat neuvoston ja jaostojen kokouksiin. 

Palkossa on edustettuina sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Kansaneläkelaitos ja Suomen Kuntaliitto ry sekä Fimea.


Mitkä ovat Palkon tehtävät?

Palkon päätehtävä on antaa suosituksia tutkimus-, hoito- ja kuntoutusmenetelmien kuulumisesta terveydenhuollon palveluvalikoimaan tai rajaamisesta sen ulkopuolelle. 

    Lisäksi Palko:

  • vastaa sille lainsäädännössä määritetyistä erityistehtävistä.
  • seuraa ja arvioi terveydenhuollon palveluvalikoimaa.
  • antaa Kansaneläkelaitoksen ja muiden viranomaisten pyynnöstä lausuntoja.
  • osallistuu palveluvalikoimaa koskevaan julkiseen keskusteluun ja yhteistyöhön.
  • seuraa kansainvälistä kehitystä ja osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön.
  • käsittelee muut sosiaali- ja terveysministeriön sille osoittamat asiat.