Sanasto (A-J) 

Arkivaikuttavuus (real-life effectiveness)

Hoidon tosiasiallinen vaikuttavuus terveydenhuollon normaalissa toiminnassa.

Ennaltaehkäisy (prevention)
Ennaltaehkäisevillä terveyspalveluilla pyritään estämään terveyshaitta.
-    kts. primaariehkäisy, sekundaariehkäisy, tertiääriehkäisy

Esintyvyys (prevalence)
Sairauksien (tautitapausten) kokonaismäärä väestössä tiettynä ajankohtana (yleensä vuosittain).
    - kts. ilmaantuvuus 

Haittatapahtuma (adverse event)
Tutkimusta tai hoitoa saaneella ilmenevä haitallinen (lääketieteellinen) tapahtuma, joka voi olla mikä tahansa epäsuotuisa löydös tai havainto, esim. poikkeava laboratoriolöydös, oire tai sairaus, joka liittyy ajallisesti tutkimukseen tai hoitoon, mutta ei välttämättä johdu siitä.
-    kts. vakava haittatapahtuma 

Lue lisää täältä:
https://www.fimea.fi/documents/160140/765540/17724_maaraykset_M_2007-1.pdf 
http://www.turkucrc.fi/tutkimuksen_toteuttaminen/haittatapahtumat_ja_haittavaikutukset

Haittavaikutus (adverse effect)
Haittavaikutuksella tarkoitetaan tutkimuksen tai hoidon aiheuttamaa haitallista ja muuta kuin aiottua vaikutusta. Tutkimuksen tai hoidon ja haittavaikutuksen välillä on todennäköinen syy-yhteys (kausaliteetti). Kaikki haittavaikutukset ovat myös haittatapahtumia, mutta ei päinvastoin.
-    kts. haittatapahtuma 

Lue lisää täältä:
https://www.fimea.fi/documents/160140/765540/17724_maaraykset_M_2007-1.pdf 
https://www.fimea.fi/vaestolle/laakkeiden_turvallisuus/haittavaikutukset

Hoidollinen arvo (therapeutic value)
Käytetään erityisesti verrattaessa kahden eri menetelmän vaikuttavuuksien eroa eli sitä, onko hoidollinen arvo sama vai eri. 

Hoidollinen arvo voi olla myös sijaismuuttujassa saatu muutos, jonka arvioidaan kuvastavan terveysriskin pienenemistä. (Esim. Kolesteroliarvon pieneneminen vähentää sydänkohtauksen riskiä).

Ilmaantuvuus (incidence)
Uusien tautitapausten määrä (yleensä suhteutettuna henkilövuosiin).

Inkrementaalinen kustannusvaikuttavuussuhde (ICER-incremental cost-effectiveness ratio)
Jos uusi hoito on sekä kalliimpi että vaikuttavampi kuin markkinoilla pidempään ollut hoitovaihtoehto, kustannusvaikuttavuuden arvioinnissa käytetään inkrementaalista kustannusvaikuttavuussuhdetta (ICER). ICER vastaa kysymykseen: ”Kuinka paljon uudella hoidolla aikaansaatu lisähyöty-yksikkö (esim. QALY) maksaa vaihtoehtoiseen hoitoon verrattuna?” Se lasketaan jakamalla vertailtavien hoitojen kustannusten erotus terveysvaikutusten erotuksella. 
-    kts. laatupainotettu elinvuosi (QALY) 

Lue lisää täältä:
https://sic.fimea.fi/mita_laakehoitojen_kustannusvaikuttavuus_tarkoittaa

Interventio
Väliintulo, jolla pyritään vaikuttamaan yksilön tai ryhmän terveydentilaan tai käyttäytymiseen.

sivun alkuun