Suositukset ja kriteerit

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto (Palko) voi suosittaa, että tietty terveydenhuollon tutkimus-, hoito- tai kuntoutusmenetelmä joko kuuluu tai ei kuulu terveydenhuollon palveluvalikoimaan. Myönteiseen suositukseen voi sisältyä ehtoja esimerkiksi sairauden vaikeusasteesta, edeltävistä hoidoista tai hinnoittelusta.

Suositukset perustuvat parhaaseen saatavilla olevaan tutkimustietoon, avoimuuteen käytetyistä periaatteista ja toimintatavoista sekä mahdollisuuteen ottaa kantaa suositusten sisältöön. Palko varmistaa, että palveluvalikoimassa huomioidaan oikeudenmukaisesti ja yhdenvertaisesti eri potilasryhmät, sekä budjettirajoitteet ja lainsäädäntö. Suosituksissa otetaan huomioon myös eettiset ja käytännön järjestämiseen liittyvät näkökulmat. Terveydenhuollon järjestäjä tekee päätöksen suosituksen käyttöönotosta.

Säännökset eivät rajaa, ketkä voivat ehdottaa suositusten aiheita. 

Saadut suositusehdotukset esitetään Palkon kokouksessa ja Palko päättää suositusvalmistelun aloittamisesta tai lopettamisesta. Jos suositusvalmistelua päädytään jatkamaan, jaosto ja sihteeristö jatkavat suositusluonnoksen tekemistä. Suositus julkaistaan ensin luonnoksena julkista kommentointia varten. Kommentit käydään läpi ja suositusluonnokseen tehdään tarvittavat muutokset. Tämän jälkeen Palko päättää suosituksen lopullisesta hyväksymisestä. Valmis suositus, sen tiivistelmä ja muu suositukseen liittyvä aineisto julkaistaan Palkon kotisivuilla. Tiivistelmä julkaistaan myös ruotsiksi ja englanniksi. Suosituksia päivitetään tarvittaessa.

Suositusten lisäksi Palkon tehtävänä on laatia tutkimukseen pääsyn kriteerejä, joita sovelletaan oireettomille henkilöille taudin varhaiseksi toteamiseksi tehtäviin tutkimuksiin. Kriteerit koskevat tutkimuksia, joista aiheutuu ionisoivasta säteilystä peräisin olevaa lääketieteellistä altistusta, kuten röntgentutkimuksia.