4.6 Suositusten päivittäminen

Palveluvalikoimaneuvoston suositukset ovat voimassa joko toistaiseksi tai vaihtoehtoisesti neuvosto voi suositusta hyväksyessään ilmoittaa ajankohdan, jolloin suosituksen

päivittämistarvetta arvioidaan. Päivittämisen tarpeen arviointi voi nousta esille myös muulla tavoin. 

Päivittämisen tarve arvioidaan suunnitellusti

Palko voi suositusta antaessaan päättää ajankohdasta, jolloin suosituksen päivitystarve viimeistään arvioidaan, jos

  • on tiedossa, että tietyn ajankohdan jälkeen julkaistaan uusia tutkimustuloksia, jotka voivat vaikuttaa suosituksen sisältöön ja sen ehtoihin, tai
  • halutaan saatujen kokemusten perusteella arvioida suosituksen soveltuvuutta kliiniseen käyttöön (käytäntöä ohjaava vaikutus), sitoutumista siinä asetettuihin ehtoihin (erityisesti kohdentaminen) tai sen vaikutuksia (saavutettavissa oleva terveyshyöty kliinisessä käytännössä).

Päivittämisen tarve tulee arvioitavaksi muusta syystä tai ennalta suunniteltua arviointia halutaan aikaistaa

Päätettäessä päivityksen käynnistämisestä otetaan huomioon 

  • uudet aiheeseen liittyvät julkaistut tutkimukset ja niiden tulokset
  • uusien tutkimustulosten johdosta mahdollisesti merkittävästi muuttuvat hoitokäytännöt (huomioidaan myös muut käyttöön tulleet tai käytöstä poistuneet menetelmät)
  • kustannusvaikuttavuuden arvion mahdollisesti muuttuneet perusteet
  • hoidon kohdentamisen tarkentuminen (hyöty-haitta –analyysin tulos muuttuu)
  • systemaattisesti kerätty tieto menetelmän kliinisestä käytöstä osoittaa hoitoon liittyvän odottamattomia tai odottaman paljon haittoja.

Tutkimustuloksia ja niiden pätevyyttä verrataan voimassa olevan suosituksen perusteisiin. Uuden tutkimustiedon on pystyttävä vahvistamaan näyttöä suuntaan tai toiseen. Heikko tutkimusasetelma ei vahvista näyttöä. Palko voi myös suositusta päivittämättä päättää, ettei aiempi suositus ole enää voimassa.

Tahon, joka esittää Palkolle suosituksen päivitystarpeen arvioinnin käynnistämistä, tulisi liittää esitykseensä perusteet, miksi se katsoo päivityksen olevan perusteltu. Samoin siihen tulisi liittää artikkelit ja tutkimustulokset, joihin halutaan vedota. Arvioidessaan päivitystarvetta Palko voi ottaa huomioon kaiken uuden saatavilla olevan selvityksen, ei vain esityksen tekijän toimittamaa.