4.1 Päätös suositusvalmistelun aloittamisesta

Palkoa tai palveluvalikoimaa koskevat säännökset eivät rajaa sitä, kuka saa tehdä Palkolle ehdotuksen suositusvalmistelun aloittamisesta. Koska Palkon toiminnan laajuus joudutaan sovittamaan käytettävissä oleviin valmisteluresursseihin ja vuosittain hyväksyttäviin toimintasuunnitelmiin, Palko on hyväksynyt kriteerit, joiden avulla arvioidaan ehdotuksia. Näin varmistetaan myös ehdotusten yhdenvertainen käsittely. Käsittelyyn otettavia aiheita valmisteltaessa Palko huomioi muun muassa seuraavia kysymyksiä:

  • Kliinisten käytäntöjen ja saatavuuden alueellinen vaihtelu, yhdenvertaisuus (jo käytössä olevan menetelmän osalta)
  • Terveysongelman yleisyys ja vakavuus
  • Terveydenhuollon menetelmän (intervention) turvallisuus (mm. haitat)
  • Taloudelliset vaikutukset
  • Eettiset kysymykset (esim. julkinen arvokeskustelu tarpeen, erityisen haavoittuvat potilasryhmät, yhdenvertaisuuskysymykset, menetelmän voimakas markkinointi)

Palkon kokous päättää sihteeristön tekemän esivalmistelun perusteella suositusvalmistelun aloittamisesta. Fimean arvioimien sairaalalääkkeiden osalta pääsihteerille on annettu oikeus päättää valmistelun aloittamisesta.

Samalla kun Palko päättää suositusvalmistelun aloittamisesta, se päättää, mikä jaosto valmistelee suosituksen. Tarvittaessa perustetaan uusi jaosto valmistelua varten. Varsinainen suosituksen valmistelu tapahtuu sihteeristön ja jaoston yhteistyönä. 

Ehdota aihetta -palvelu
Ehdota aihetta –palvelun kautta voit tehdä ehdotuksen hoitosuosituksen, hoitotyön suosituksen tai terveydenhuollon menetelmäarvion laatimiseksi. Keskitetyn palvelun tarvoitteena on yksinkertaistaa ja helpottaa aihe-ehdotuksen tekemistä. Kansallinen HTA-kooridaatioyksikkö FinCCHTA hallinoi palveluja välittää ehdotukeset eteenpäin.

Palvelun tarjoavat yhteistyössä:
Hoitotyön tutkimussäätiö Hotus
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin Käypä hoito -toimitus
Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto Palko
Kansallinen HTA-koordinaatioyksikkö FinCCHTA