3.3 Palveluvalikoiman määrittelyn yleiset periaatteet

Terveydenhuollon palveluvalikoimaa nimenomaisesti määrittävät säännökset sisältyvät terveydenhuoltolain 7a §:n 1 ja 2 momenttiin. Lain 78a §:ssä säädetään, mitä palveluvalikoimaa määriteltäessä on sen lisäksi huomioitava. Näitä seikkoja ovat eri alojen tutkimustieto ja muu näyttö sekä terveydenhuollon eettiset ja järjestämiseen liittyvät näkökohdat. Nämä yleiset periaatteet on siis otettava huomioon kaikessa palveluvalikoimaan liittyvässä päätöksenteossa.