4.2 Suosituksen aiheen rajaus

Valmistelu alkaa aiheen tarkemmalla rajauksella, mikä tapahtuu PICO-asetelman määrittämisellä. Aiheen rajaaminen riittävän tarkasti vaikuttaa muun muassa siihen, että voidaan löytää aiheen kannalta olennainen tutkimustieto. Aihetta voidaan lähteä rajaamaan esimerkiksi menetelmän

perusteella (esimerkiksi yhtä lääkettä koskeva arviointi) tai sairauden perusteella (yhden sairauden eri hoitomenetelmät). Myös eri tekijöiden yhdistelmät ovat mahdollisia. 

PICO=

P = Potilasryhmä (Population, Patient, Problem): Terveysongelma ja potilasryhmä, jota tutkitaan
I = Toimenpide (Intervention): Tutkittava toimenpide tai menetelmä, jolla terveysongelmaan pyritään vaikuttamaan
C = Vertailumenetelmä (Comparator): Menetelmä, johon tutkittavaa menetelmää verrataan
O = Tulokset (Outcomes): Menetelmän tuottamat terveystulokset, joita halutaan selvittää

PICO-asetelmaa voidaan tarvittaessa täydentää seuraavilla tekijöillä:
T = Seuranta-aika (Time): Aika, jonka kuluttua terveystulosten ilmenemistä mitataan.
S = Toimintaympäristö (Setting): Terveydenhuollon toimintaympäristö (esim. perusterveydenhoito, erikoissairaanhoito), jossa tutkimuksen tulee olla toteutettu

Lisäksi määritellään millaisissa tutkimusasetelmissa (Study design) (esim. satunnaistettu tutkimus, havainnoiva tutkimus) tehdyt tutkimukset halutaan mukaan sen mukaan, millaisessa asetelmassa menetelmän vaikutusta voidaan parhaiten tutkia.

Lisätietoa:

Käypä hoito - HTA-opas

Mäkelä-Kaila-Lampe-Teikari (toim): Menetelmien arviointi terveydenhuollossa 2007