4.3 Suositusten tietopohja

PICO-asetelman perusteella toteutetaan systemaattinen kirjallisuuskatsaus, jossa tunnistetaan, valitaan ja kriittisesti arvioidaan asiaan liittyvä lääketieteellinen kirjallisuus. Katsaukseen tiivistetään löydetty PICO-asetelman mukaiset mukaanottokriteerit täyttävä tutkimustieto.

Kirjallisuuskatsauksen lisäksi kootaan eri lähteistä muuta tietoa terveysongelmasta ja sen esiintyvyydestä, kyseisestä terveydenhuollon menetelmistä ja sen käytöstä, kustannuksista ja budjettivaikutuksista, potilaskokemuksista, nykyisestä järjestämistavasta sekä keskeisistä kotimaisista ja ulkomaisista aiheeseen liittyvistä suosituksista.

Suositusten laatimisessa käytetään tietolähteinä ensisijaisesti vertaisarvioituja, kontrolloituja tieteellisiä tutkimuksia. Mikäli sellaisia ei ole saatavilla, voidaan huomioida myös muunlaiset tutkimukset. Sairaalalääkkeitä koskevien suosituksen valmistelussa käytetään ensisijaisesti Fimean laatiman lääkearviointiraportin tietoja, joita täydennetään mahdollisilla uudemmilla tiedoilla. 

Palko käyttää suositusten perustana ensisijaisesti julkisia tietoja eli sellaisia tietoja, jotka se voi itse julkaista tai jotka ovat muualta julkisesti saatavilla. Palko ei kuitenkaan voi taata maksutonta pääsyä kaikkiin tietolähteisiin, koska ne voivat olla maksullisia tai tekijänoikeudet voivat muuten rajoittaa niiden julkaisemista. 

Saadakseen suosituksen perustaksi mahdollisimman kattavat ja uudet tiedot Palko saattaa joutua joissain tilanteissa käyttämään suosituksen perusteena ei-julkisia tietoja, kuten yksityisiä liikesalaisuuksia, jotka viranomaisen on viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) nojalla salattava. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi Fimean julkaisuissa arviointiraporteissa olevat peitetyt tiedot, jotka lääkeyritys on luovuttanut Fimealle salassapitosopimusta vastaan ja joiden käyttöön Palko on saanut luvan. 

Palko pyrkii rajoittamaan ei-julkisten tietojen käytön mahdollisimman vähäiseksi. Saatuaan tiedon salassapitoperusteen päättymisestä, kuten julkaisemattomien tutkimustulosten julkaisemista, Palko pyrkii julkaisemaan aiemmin julkaisemattomat tiedot.