PALKOn viestintä

PALKOlla on viestintä- ja vaikuttamissuunnitelma.

PALKOn viestinnän keskeisiä periaatteita ovat:

 • Avoimuus ja vuorovaikutteisuus

PALKO kuulee sidosryhmiensä näkemyksiä. PALKO viestii toiminnastaan kotisivuillaan. PALKOn toimintaperiaatteet ja prosessit on kuvattu kaikille avoimilla PALKOn kotisivuilla. PALKOn suositukset ja niiden perustelut ovat julkisia. Ne esitetään PALKOn kotisivuilla palveluiden käyttäjille ymmärrettävästi.  PALKOn suositusten taustatiedot, valmisteluprosessit ja perustelut kuvataan kotisivuilla kaikille ymmärrettävästi.

 • Tiedon luotettavuus ja riippumattomuus

Suositusten valmisteluun tarvittavia taustaselvityksiä (esimerkiksi järjestelmällisiä kirjallisuuskatsauksia ja asiantuntijalausuntoja) pyydetään riippumattomilta ja luotettavilta tahoilta, joiden toimintaperiaatteet ja prosessit on avoimesti kuvattu.

 • Nopeus ja ajantasaisuus

PALKO viestii toiminnastaan ajantasaisesti. PALKO reagoi tarvittaessa nopeasti julkisuudessa esiin tuleviin, palveluvalikoimaan liittyviin aiheisiin.

 • Ymmärrettävyys, selvyys ja tasavertaisuus

Asiat esitetään selvästi ja ymmärrettävästi. Kotisivuilla oleva materiaalit ovat kaikkien hyödynnettävissä. Eri sidosryhmiä pidetään tasavertaisina ja viestintä kohdennetaan kaikille yhtäläisesti.

 • Monikanavaisuus

Kotisivusto on PALKOn tärkein viestintäkanava. Sen lisäksi kaikki kiinnostuneet voivat tilata PALKOn sähköisen uutiskirjeen. PALKO viestii myös järjestämällä seminaareja ja sidosryhmätapaamisia. Sidosryhmät välittävät PALKOn viestejä omien viestintäkanaviensa kautta.

PALKOn on keskeisiä sidosryhmiä (yhteistyökumppaneita) ovat:

 • potilaat, potilaiden omaiset, potilasjärjestöt, terveyspalveluiden käyttäjät
 • terveydenhuollon ammattilaiset
 • terveydenhuollon päättäjät
 • terveyspalveluiden järjestämisestä vastaavat tahot
 • terveyspalveluiden tuottajat
 • terveydenhuoltoalan ammatilliset yhdistykset ja edunvalvontajärjestöt

PALKOn viestinnän kanavia ovat mm.:

 • Verkkoviestintä

Omat kotisivut: www.palveluvalikoima.fi

 • PALKOn järjestämät avoimet seminaarit
 • PALKOn järjestämät sidosryhmätapaamiset
 • PALKOn osallistuminen sidosryhmien järjestämiin tilaisuuksiin