Ohje Palkon suositusluonnoksia kommentoivalle

Tämän ohjeen tarkoitus on helpottaa Palkon suositusluonnosten kommentointia otakantaa.fi –palvelussa.

Palkon tehtävänä on antaa suosituksia terveydenhuollon menetelmien kuulumisesta julkisesti rahoitettuihin terveyspalveluihin. Julkisesti rahoitetuilla terveyspalveluilla tarkoitetaan sekä julkisesti järjestettyä terveydenhuoltoa että yksityistä terveydenhuoltoa, joka oikeuttaa sairausvakuutuskorvaukseen. Palkon suosituksilla ohjataan julkisen terveydenhuollon järjestämisvastuullisia (kunnat ja sairaanhoitopiirit) sekä Kelan korvaustoimintaa. Suositukset määrittävät ja myös rajaavat yksittäisen terveydenhuollon ammattihenkilön käytettävissä olevien ja potilaan saatavissa olevien menetelmien valikoimaa. Suosituksia hyväksyttäessä tulee huomioida eri alojen tutkimustieto ja muu näyttö sekä eettiset ja järjestämiseen liittyvät näkökohdat.

Ennen suosituksen lopullista hyväksymistä Palko julkaisee sen otakantaa.fi –palvelussa julkisesti kommentoitavaksi. Kommentoinnin tarkoituksena on edesauttaa, että 
•    kaikki suosituksen kannalta tarpeellinen materiaali on ollut Palkon käytettävissä
•    suositus perustuu oikeisiin ja riittäviin tietoihin
•    asiaan liittyvät erilaiset näkökulmat on riittävästi huomioitu
•    suositus on kieliasultaan ymmärrettävä
•    suositus on käytännössä toimeenpantavissa Suomen terveydenhuollossa
•    suosituksella voidaan saavuttaa tavoitellut vaikutukset ja vaikutuksia voidaan seurata.

Palkon suositus muodostuu varsinaisesta suosituksesta ja valmistelumuistiosta (lääkeasioissa muistion korvaa Fimean arviointiraportti tai –kooste). Valmistelumuistio muodostaa suosituksen tietopohjan. Hyväksymisvaiheessa laaditaan lisäksi tiivistelmä.

Kommentteja pyydetään varsinaisesta suosituksesta ja kommentointi tapahtuu rakenteellisesti suosituksen osio kerrallaan. Ennen kommentointia on hyvä perehtyä kaikkeen materiaaliin. Mikäli kommenteissa viitataan muuhun tietolähteeseen, olisi sen viitetiedot hyvä liittää mukaan. Lisäksi kysytään taustatietoja kommentin lähettäjästä. Kommentit ovat julkisuuslain nojalla julkisia, ellei niihin sisälly lain nojalla salassa pidettävää tietoa. Kommentteihin ei tule sisällyttää yksittäistä potilasta koskevia tietoja.

Palko pyrkii varaamaan kommentoinnille vähintään noin kolmen viikon ajan, mutta joissain tilanteis-sa jaostojen ja neuvoston kokousaikataulut voivat pakottaa lyhentämään aikaa. Jaosto ja neuvosto tekevät kommenttien perusteella tarpeelliseksi katsomansa muutokset suositusluonnokseen. Saaduista kommenteista laaditaan useimmiten yhteenveto, joka julkaistaan samalla kun lopullinen suosituskin.

Tarkempia tietoja Palkon toiminnasta ja palveluvalikoiman määrittämisen periaatteista löydät Palkon käsikirjasta