Palkon ratkaisuista

Palko voi sen toimintaa koskevien säännösten mukaan joko

  • antaa suosituksia terveyden- ja sairaanhoidon toimenpiteiden, tutkimusten sekä hoito- ja kuntoutusmenetelmien kuulumisesta palveluvalikoimaan tai rajaamisesta pois palveluvalikoimasta, tai
  • antaa Kansaneläkelaitoksen ja muiden viranomaisten pyynnöstä lausuntoja palveluvalikoiman soveltamisesta ja sen määrittelyssä käytettävistä periaatteista.

Palveluvalikoiman sisältöä määrittäviksi tarkoitetut Palkon kannanotot käsitellään suositusprosessin mukaisesti ja ne julkaistaan suositus-nimellä. Viranomaisille annettavat lausunnot voivat myös tosiasiallisesti sisältää palveluvalikoiman määrittelyä, mutta koska ne käsitellään suppeammassa prosessissa ja koska ne useimmiten koskevat yksittäisen tapauksen tulkintaa, niiden merkitys valikoiman määrittelyssä on rajatumpi.

Varsinaisten suositusten ja viranomaisille annettavien lausuntojen lisäksi Palko voi omasta tai jonkun muun tahon aloitteesta antaa muitakin toimialaansa kuuluvia lausuntoja ja kannanottoja ja siten toteuttaa tehtäväänsä osallistua palveluvalikoimaa koskevaan julkiseen keskusteluun ja yhteistyöhön. Se missä prosessissa tällainen asia käsitellään ja kuinka laajoja selvityksiä ja kuulemisia valmistelussa tarvitaan, ratkaistaan tilanteen mukaan. Tällainen lausunto tai kannanotto ei voi sisältää varsinaista palveluvalikoiman määrittelyä.