Alkoholiriippuvuuden hoidon ja kuntoutuksen psykososiaalisia menetelmiä koskeva suositus on hyväksytty

1.7.2020 11.24
Tiedote

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto Palko on hyväksynyt 11.6.2020 suosituksen alkoholiriippuvuuden hoidon ja kuntoutuksen psykososiaalisista menetelmistä.

Suositus koskee alkoholiriippuvuuden hoitoa ja kuntoutusta aikuisilla, nuorilla sekä henkilöillä, joilla on psykiatrista samanaikaissairastavuutta. Alkoholin riskikäytön ja haitallisen käytön hoidon menetelmät eivät kuulu tämän suosituksen sisältöön.  
Alkoholiriippuvuus on erittäin vakava sairaus, joka kehittyy haittoja aiheuttamattoman käytön kautta. Se koskettaa satoja tuhansia suomalaisia ja vaikuttaa epäsuorasti myös sairastuneiden henkilöiden omaisten ja läheisten, varsinkin perheiden lasten, hyvinvointiin ja terveyteen. 

Suositus selkeyttää sitä, mitkä alkoholiriippuvuuden hoitoon ja kuntoutukseen käytössä olevat menetelmät ovat vaikuttavia ja sillä lisätään toimiviksi todettujen, vaikuttavien, hoitomuotojen yhdenvertaista saatavuutta, palvelujen asiakaslähtöisyyttä sekä hoidon ja kuntoutuksen kokonaisvaltaisuutta. 

Palko katsoo, että seuraavat alkoholiriippuvuuden hoidossa ja kuntoutuksessa vaikuttaviksi todetut psykososiaaliset hoito- ja kuntoutusmenetelmät kuuluvat terveydenhuollon palveluvalikoimaan: 

 • kognitiivinen käyttäytymisterapia
 • 12 askeleen hoito-ohjelma
 • pari- ja perheterapia
 • motivoiva haastattelu osana kokonaishoitoa
 • yhteisövahvistusohjelma sekä yhteisövahvistusohjelmaan liitetty perheohjaus osana kokonaishoitoa.

Nuorten alkoholiriippuvuuden hoidossa palveluvalikoimaan kuuluvat kognitiivinen käyttäytymisterapia, perheterapia sekä perheterapiaa ja yksilöhoitoa yhdistävät interventiot ja motivoiva haastattelu osana kokonaishoitoa.

Psykiatrisen samanaikaissairastavuuden hoidossa palveluvalikoimaan kuuluvat kognitiivinen käyttäytymisterapia samanaikaisen päihderiippuvuuden ja masennuksen hoidossa, dialektinen käyttäytymisterapia samanaikaisen päihderiippuvuuden ja epävakaan persoonallisuushäiriön hoidossa.

Käytettäessä potilaan hoidossa tai kuntoutuksessa em. menetelmiä on huomioitava alkoholiriippuvuussairauden luonne sekä siihen liittyvä somaattinen ja psykiatrinen sairastavuus ja sosiaaliset seuraukset varmistamalla:

 • toiminnan oikea-aikaisuus
 • hoidon yksilöllisyys
 • realistiset tavoitteet hoidolle ja kuntoutukselle 
 • samanaikaisten mielenterveyshäiriöiden hoito
 • yhteistyö eri toimijoiden välillä sekä läheisten ja omaisten tarvitsema tuki ja hoito
 • yksilökohtainen palveluohjaus, jolla voidaan lisätä potilaan hoitoon sitoutumista ja saada resursseja kohdennettua paremmin niistä hyötyville
 • nuorten hoidossa, että kaikki nuorten elinympäristön keskeiset toimijat otetaan huomioon 
 • hoidon tai kuntoutuksen järjestämistapa potilaan tarpeiden, edellytysten ja toimintakyvyn mukaan avohoitona tai laitoksessa 

Vaikuttavien menetelmien käytön vakiintumisen edellytyksenä on, että palvelunjärjestäjät varmistavat sen, että palveluntuottajien käytettävissä on riittävä hoidon ja kuntoutuksen menetelmävalikoima sekä, että siihen kuuluvia menetelmiä käytetään. Potilaan hoito saattaa jäädä tehottomaksi, jos alkoholiriippuvuuden hoito toteutetaan ilman riittävää mielenterveysongelmien hoidon osaamista ja sen seurauksena samanaikaissairastavuuden huomioimista. 

Lisätietoja 3.7.2020 saakka ja 10.8.20 alkaen erityisasiantuntija Sari Koskinen, puh. 02951 63409 tai [email protected] .

Suositus kokonaisuudessaan, sen tausta-aineistot sekä lisätietoja terveydenhuollon palveluvalikoimasta voit lukea PALKOn kotisivuilta www.palveluvalikoima.fi.

Palko toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä ja sen tehtävänä on antaa suosituksia terveydenhuollon menetelmien kuulumisesta julkisesti rahoitettuun terveydenhuoltoon. Lisätietoja terveydenhuollon palveluvalikoimasta voit lukea Palkon kotisivuilta www.palveluvalikoima.fi