Atetsolitsumabin, etoposidin ja karboplatiinin yhdistelmähoito levinneen pienisoluisen keuhkosyövän ensilinjan hoidossa - suositusluonnos kommentoitavana

6.5.2021 14.43
Tiedote

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto Palko hyväksyi kokouksessaan 5.5.2021 alustavasti suosituksen, jonka mukaan atetsolitsumabin, etoposidin ja karboplatiinin yhdistelmähoito ei kuulu kansalliseen palveluvalikoimaan levinneen pienisoluisen keuhkosyövän ensilinjan hoidossa. Suositusluonnos on kommentoitavana otakantaa-palvelussa 2.6.2021 saakka.

Atetsolitsumabi on PD-L1 -vasta-aine, joka lisää immuunijärjestelmän kykyä hyökätä syöpäsoluja vastaan ja hidastaa sairauden etenemistä. Suositus perustuu kaksoissokkoutettuun faasin III IMpower133 -tutkimukseen, jossa potilaat satunnaistettiin tutkimuksessa atetsolitsumabi-ryhmään (atetsolitsumabi + etoposidi + karboplatiini, n = 201) tai lume-ryhmään (lume + etoposidi + karboplatiini, n = 202). Potilaat saivat ensin karboplatiinia ja etoposidia ja atetsolitsumabia tai lumetta kolmen viikon välein yhteensä neljän syklin ajan. Hoitoa jatkettiin neljän syklin jälkeen ylläpitohoitona, jolloin potilaat saivat ainoastaan atetsolitsumabia tai lumetta. Hoitoa jatkettiin taudin etenemiseen saakka tai kunnes ilmaantui sietämättömiä haittatapahtumia.

Atetsolitsumabin, etoposidin ja karboplatiinin yhdistelmähoitoa saaneilla potilailla elossaoloajan mediaani oli kaksi kuukautta pidempi kuin potilailla, jotka saivat atetsolitsumabin sijaan lumetta (12,3 vs. 10,3 kuukautta). Yhden vuoden elossaolo-osuudet olivat atetsolitsumabi yhdistelmähoitoryhmässä 52 % ja lume-ryhmässä 38 %. Kahden vuoden elossaolo-osuudet olivat vastaavasti 22 % ja 17 %. Myös elossaoloaika ennen taudin etenemistä oli hieman pidempi atetsolitsumabi-ryhmän potilailla. Tutkimushaarojen välillä ei todettu eroja objektiivisten hoitovasteiden tai ylläpitovaiheeseen edenneiden potilaiden määrässä. Ero tutkimusryhmien välillä tuli esille vasta ylläpitovaiheessa, joten atetsolitsumabi saattaa tuoda lisähyötyä sellaisille potilaille, jotka etenevät ylläpitovaiheeseen. Toistaiseksi ei ole tunnistettu selkeitä hoidon tehoa ennustavia tekijöitä. Tutkimuspotilaat olivat nuoria (mediaani-ikä 64 vuotta) ja hyväkuntoisia verrattuna suomalaisiin keuhkosyöpäpotilaisiin.

Hoidon lisäkustannus nyt käytössä olevaan etoposidin ja platinayhdiste -hoitoon verrattuna on merkittävä, noin 50 000 euroa. Fimean arvion mukaan hoitoon soveltuvia potilaita Suomessa on vuosittain 114–145. 

Pienisoluinen keuhkosyöpä on nopeasti etenevä keuhkosyövän alatyyppi, joka lähettää varhain etäpesäkkeitä. 60 %:lla potilaista tauti on levinnyt jo toteamisvaiheessa. Suomessa todetaan vuosittain noin 370 uutta tautitapausta. Potilaiden elossaoloajan mediaani oli 4,5 kuukautta.

Palkon suositusluonnos on kommentoivana otakantaa-palvelussa 2.6.2021 saakka. Palko pyrkii hyväksymään lopullisen suosituksen kesäkuussa. 

Linkki Palkon otakantaa-sivulle.

Lisätietoja antaa erityisasiantuntija Sinikka Sihvo, [email protected]  tai 02951 63121 

PALKO toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä ja sen tehtävänä on antaa suosituksia terveydenhuollon menetelmien kuulumisesta julkisesti rahoitettuun terveydenhuoltoon. Lisätietoja terveydenhuollon palveluvalikoimasta voit lukea PALKOn kotisivuilta.