Efgartigimodi alfa myasthenia graviksen hoidossa - suositusluonnos kommentoitavana

Julkaisuajankohta 9.5.2023 9.27
Tiedote

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto Palko hyväksyi kokouksessaan 4.5.2023 alustavasti suosituksen, jonka mukaan Efgartigimodi alfa ei kuulu kansalliseen palveluvalikoimaan yleistyneen myasthenia graviksen hoidossa. Suositusluonnos on kommentoitavana otakantaa.fi-palvelussa 31.5.2023 saakka.

Efgartigimodi alfa on ihmisen immunoglobuliini G1:stä (IgG1) johdettu Fc-fragmentti, joka sitoutuu neonataali-Fc-reseptoriin (FcRn). Efgartigimodi alfa sitoutuu suurella affiniteetilla FcRn:iin, mikä johtaa IgG:n lisääntyneeseen hajottamiseen ja verenkierrossa olevan IgG:n määrän vähenemiseen. Efgartigimodi alfan annostellaan laskimoinfuusiona kerran viikossa neljän viikon ajan. Seuraavat hoitojaksot annetaan kliinisen arvion mukaan. 

Euroopan komissio myönsi efgartigimodi alfalle ehdollisen myyntiluvan elokuussa 2022. Se on tarkoitettu tavanomaisen hoidon lisälääkkeeksi. 

Näyttö tehosta ja turvallisuudesta perustuu faasin III satunnaistettuun, kaksoissokkoutettuun ADAPT-tutkimukseen (NCT03669588), jossa efgartigimodi + standardihoitoa verrattiin lume + standardihoitoon. Suurimmalla osalla potilaista (86 %) oli käytössä immunosuppressiivinen hoito ja 77 % oli AChR-vasta-ainepositiivisia. Tutkimuksen kesto oli 26 viikkoa, mutta seuranta-ajan mediaania ei ole raportoitu. Tutkimuksen päätulosmuuttujan määritelmä, vähintään kahden pisteen laskusta 24-pisteisellä MG-ADL-asteikolla vähintään neljän viikon aikana, on vaatimaton, joskin asiantuntija-arvioiden mukaan kliinisesti merkittävä muutos.

Myasthenia gravis on oirekuvaltaan vaihteleva pitkäaikaissairaus. Efgartigimodi on tarkoitettu tavanomaisen hoidon lisähoidoksi yleistynyttä myasthenia gravista sairastaville aikuisille. Efgartigimodia saaneiden potilaiden vasteosuudet olivat ADAPT-tutkimuksessa suurempia lumehaaraan verrattuna ensimmäisten hoitojaksojen aikana AChR-vasta-ainepositiivisilla potilailla. On huomioitava, että suurin osa potilaista ehti saamaan hoitoa vain kaksi ensimmäistä sykliä ja kolmannen hoitojakson sai kummassakin ryhmässä ainoastaan alle kymmesosa potilaista. Vaste hiipui keskimäärin ensimmäisellä hoitojaksolla neljän viikon hoidon jälkeen ja säilyi 12 viikkoa vain noin kolmasosalla efgartigimodia saaneista potilaista. Vasteen kestoa voidaan pitää lyhyenä ottaen huomioon taudin luonteen.

Potilailla esiintyi melko yleisesti haittavaikutuksia, mutta haittatapahtumat olivat pääosin lieviä tai kohtalaisia ja ne johtuivat todennäköisesti osittain taustasairaudesta. Hoidon aikana 18 % potilaista muodosti vasta-aineita, mikä voi muodostua pitkäaikaiskäytön esteeksi. Koska kyseessä on pitkäaikaissairaudesta, mahdollisista vakavista haittavaikutuksista tarvitaan lisätietoa.

Efgartigimodi on erittäin kallis hoito. Vuosittaiset potilaskohtaiset lääke- ja annostelukustannukset ovat julkisin listahinnoin noin 280 000 euroa. Kun Fimean arvion mukaan potilaita olisi 110 vuodessa, lisäkustannus vuositasolla standardihoitoon verrattuna olisi jopa 31 miljoonaa euroa. Myyntiluvan haltija ei esittänyt kustannusvaikuttavuusanalyysia. Kustannusten arvioinnissa epävarmuutta aiheuttaa hoitoa saavien potilaiden määrä ja erityisesti se, että uusi neljän viikon hoitojakso aloitetaan kliinisen harkinnan mukaan, joten potilaskohtaiset kustannukset voivat vaihdella. Pitkäaikaisseurantatiedon puuttuessa ei tiedetä millaiseksi hoitokäytäntö tulisi muodostumaan eikä tietoa jatkohoitojen tarpeesta ole saatavilla.

Palkon näkemyksen mukaan efgartigimodi paransi jonkin verran potilaiden toimintakykyä, mutta vain lyhytaikaisesti. Tutkimustietoa on toistaiseksi vain lyhyeltä ajalta, joten tarvitaan tietoa pitkän ajan vaikuttavuudesta ja turvallisuudesta. Lisäksi tarvitaan vertailevia tutkimuksia käytössä oleviin hoitoihin ja kustannusvaikuttavuusanalyysi.

Palkon suositusluonnos on kommentoivana otkantaa.fi-palvelussa 31.5.2023 saakka. Palko pyrkii hyväksymään lopullisen suosituksen kesäkuussa 2023. 


Linkki Palkon otakantaa.fi-sivulle https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/62/  

Lisätietoja antaa pääsihteeri Kati Koskinen, [email protected]  tai 0295 163 286.

Palko toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä ja sen tehtävänä on antaa suosituksia terveydenhuollon menetelmien kuulumisesta julkisesti rahoitettuun terveydenhuoltoon. Lisätietoja terveydenhuollon palveluvalikoimasta voit lukea PALKOn kotisivuilta www.palveluvalikoima.fi