Elintapamuutosta tukevia tekijöitä elintapaohjauksen ja omahoidon tuen menetelmissä tupakoinnin aiheuttaman sairastumisriskin pienentämiseksi koskeva suositus on hyväksytty

30.6.2020 15.43
Tiedote

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto Palko on 11.6.2020 hyväksynyt suosituksen elintapamuutosta tukevista tekijöistä elintapaohjauksen ja omahoidon tuen menetelmissä tupakoinnin aiheuttaman sairastumisriskin pienentämiseksi.

Tupakointi lisää merkittävästi riskiä sairastua vakaviin kansantauteihin kuten sydän- ja verisuonisairauksiin ja keuhkosairauksiin. Kansantaudit heikentävät yksilön elämänlaatua ja työkykyä, niillä on suuri vaikutus kansantalouteen ja niiden hoito kuormittaa huomattavasti terveydenhuollon palveluja.

Vaikuttavien elintapaohjauksen menetelmien käyttämisellä pyritään pienentämään potilaan sairastumisriskiä sellaisiin vakaviin kansantauteihin, joihin sairastumisriskiä tupakointi lisää. 
Suositus on kohdennettu terveydenhuollon järjestämisvastuussa oleville tahoille ja palvelujen tuottajille potilaiden tupakoinnin lopettamisen tueksi. Suosituksen kohderyhmänä ovat potilaat, jotka tupakoivat eivätkä omasta halustaan huolimatta ole pystyneet lopettamaan tupakointia ilman ulkopuolista tukea. 
Palko katsoo, että tupakoinnin lopettamisessa on todettu vaikuttaviksi ja terveydenhuollon palveluvalikoimaan kuuluviksi elintapaohjauksen ja omahoidon tuen menetelmiksi: tupakoinnin puheeksiotto, lyhytneuvonta (mini-interventio) pohjautuen 5-A-toimintamalliin (kysy, kerro, arvioi, avusta ja järjestä) ja motivoiva keskustelu.  

Suositusvalmistelussa pyrittiin myös tunnistamaan ne tekijät, joilla on yhteys siihen, että potilas motivoituu ja sitoutuu elintapamuutoksen tekemiseen. Huomattiin, että kaikille vaikuttaville menetelmille on yhteistä se, että niihin sisältyy viisi osatekijää: potilaan informoiminen, tavoitteenasettelu, suunnitelman tekeminen, seuranta ja palautteen antaminen.

Palko katsoo lisäksi, että elintapaohjauksen ja omahoidon tuen menetelmien vaikuttavuuden saavuttamiseksi on varmistettava:

  • että menetelmä sisältää ym. viisi osatekijää
  • yhteistyö eri toimijoiden välillä
  • hoidon yksilöllisyys ja räätälöiminen potilaan tarpeisiin
  • potilaan tilanteeseen sopiva tuen toteuttamistapa 
  • menetelmien käytön osaaminen
  • että erityisryhmille käytetään ensisijaisesti menetelmiä, joiden kohdentamisesta heille löytyy vaikuttavuusnäyttöä 

Elintapaohjauksen onnistuneessa toteuttamisessa on huomioitava, että terveydenhuollon toiminnan rinnalla tärkeä rooli on myös muilla kunnallisilla toimijoilla. Eri toimijoiden välille, niin terveydenhuollossa kuin sen ulkopuolisten toimijoiden kanssa, on luotava toimiva yhteys, jotta potilas saa tarvitsemansa, riittävän tuen ja mahdollisuudet elintapojensa muuttamiseen.  

Lisätietoja 3.7.2020 saakka ja 10.8.20 alkaen erityisasiantuntija Sari Koskinen, puh. 02951 63409 tai [email protected]  
 

Suositus kokonaisuudessaan, sen tausta-aineistot sekä lisätietoja terveydenhuollon palveluvalikoimasta voit lukea PALKOn kotisivuilta www.palveluvalikoima.fi . PALKO toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä ja sen tehtävänä on antaa suosituksia terveydenhuollon menetelmien kuulumisesta julkisesti rahoitettuun terveydenhuoltoon.