Ensimmäiset kuvantamisen kriteerit oireettoman henkilön keuhkojen tietokonetomografialle ja DXA-tutkimukselle ovat lausuttavana

Julkaisuajankohta 3.11.2021 8.48
Tiedote

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto Palko hyväksyi kokouksessaan 6.10.2021 alustavasti ensimmäiset säteilylain nojalla annettavat kuvantamisen kriteerit, jotka koskevat tietokonetomografiatutkimusta (TT) oireettoman keuhkosyövän löytämiseksi tupakoineelta henkilöltä ja DXA-tutkimusta (luuntiheysmittausta) primaarisen osteoporoosin ja siihen liittyvän kohonneen pienienergiaisen murtuman riskin löytämiseksi.

Kriteeriluonnosten mukaan tietokonetomografiatutkimus tupakoivan oireettoman henkilön keuhkosyövän löytämiseksi ei olisi oikeutettu. DXA-tutkimus primaarisen osteoporoosin ja siihen liittyvän kohonneen murtumariskin löytämiseksi olisi oikeutettu ainoastaan, kun se olisi kokonaisvaltaiseen murtumariskin arvion tuloksen perusteella oikeutettu. Lisäksi kokonaisvaltaisen murtumariskin arvio olisi tehtävä validoitua ja riittävään tieteelliseen näyttöön perustuvaa menetelmää käyttäen. 
Kriteeriluonnokset ovat kommentoitavana Lausuntopalvelu.fi-palvelussa 22.11.2021 saakka. Palko pyrkii hyväksymään lopulliset kriteerit joulukuussa 2021.
Kriteerit annetaan säteilylain 111 §:n nojalla, jonka perusteella lääketieteellisen säteilyaltistuksen oikeutuksesta on laadittava kyseistä henkilöä koskeva erityinen kirjallinen perustelu silloin, kun oireettomaan henkilöön kohdistuva taudin varhaista toteamista varten tarvittava säteilyaltistus ei ole osa seulontaohjelmaa. Perustelun laatimisessa on noudatettava palveluvalikoimaneuvoston laatimia tutkimukseen pääsyn kriteerejä, mikä vaatimus koskee myös yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa (152/1990) tarkoitettuja terveydenhuollon palveluja. 
Keuhkosyöpä on yksi yleisimmistä syövistä Suomessa ja tupakointi on keuhkosyövän merkittävin riskitekijä. Jos paikallinen keuhkosyöpä on leikattu, jopa yli puolet potilaista on elossa yli viiden vuoden kuluttua. Suurin osa keuhkosyövästä kuitenkin todetaan levinneessä vaiheessa. Levinneen keuhkosyövän ennuste on huono: alle 10 prosenttia potilaista on elossa viiden vuoden seurannan jälkeen. Keuhkosyöpäepäily perustuu potilaan oireisiin ja löydöksiin keuhkojen röntgenkuvasta. TT on radiologinen kerroskuvausmenetelmä, jolla ohuita leikkeitä käyttämällä päästään jopa alle millimetrin erotuskykyyn. Näin pienetkin muutokset saadaan näkyviin, mikä mahdollistaa keuhkosyövän toteamisen varhaisvaiheessa. TT-tutkimuksesta potilaalle aiheutuva säteilyaltistus on huomattavasti tavallisesta keuhkokuvauksesta aiheutuvaa altistusta suurempi.
Yksittäisen oireettoman henkilön keuhkojen TT-tutkimuksesta ei ole voitu osoittaa kokonaishyötyä. Keuhkojen määrävälein tehtävä oireettoman henkilön riskiperusteinen TT-tutkimus vähentää mahdollisesti 10 vuoden aikana tuhannesta riskiryhmään kuuluvasta henkilöstä viiden henkilön keuhkosyöpäkuoleman. Sen sijaan kokonaiskuolleisuuteen kuvantamisseurannalla ei ollut vaikutusta.
Osteoporoosi eli luukato on merkittävä kansansairaus. Primaarilla osteoporoosilla tarkoitetaan osteoporoosia, jonka taustalla ei ole sairautta ja sekundaarisella osteoporoosilla sairauksiin tai lääkehoitoon liittyvää osteoporoosia. Osteoporoosi itsessään on oireeton, mutta sen aiheuttamat murtumat aiheuttavat kustannuksia, kipua ja invaliditeettia. Osteoporoosin hoidon tavoitteena on ehkäistä murtumia. Osteoporoosi (eli osteoporoottinen luuntiheys) diagnosoidaan matala-annoksiseen röntgensäteilyyn pohjautuvalla sentraalisella DXA-tutkimuksella. Matala luuntiheys on yksi murtumien riskitekijä. Osteoporoosiin liittyvien pienienergiaisten murtumien ehkäisyssä on kuitenkin tärkeää ottaa huomioon kaikki itsenäiset murtumien riskitekijät, joita on lukuisia kuten korkea ikä ja matala painoindeksi. Vaikka DXA-tutkimuksesta aiheutuva säteilyannos on hyvin pieni, turhia DXA-tutkimuksia pitää välttää. Turhat tutkimukset aiheuttavat muun muassa terveydenhuollon kustannuksia.
Sentraalisen (eli lannerangasta ja reisiluun kaulasta tehdyn) luuntiheyden DXA-tutkimuksen on todettu ennustavan pienienergiaista murtumariskiä. Osteoporoosin kohdentamaton seulonta DXA-tutkimuksella ei ole vaikuttavaa pienienergiaisten murtumien ehkäisyssä. Kansainvälinen EuNetHTA-työryhmä ja kansainvälinen laaja meta-analyysi ovat päätyneet suosittelemaan, että murtumariskiä ei kannata seuloa ainoastaan luuntiheysmittauksilla. Perifeeriset luuntiheysmittaukset ennustavat sentraalista (reisiluun kaulan) luuntiheyttä. Perifeerisiä luuntiheysmittareita ei pidä käyttää yksinään osteoporoosin diagnostiikkaan ja pienienergiaisten murtumien riskin arvioon tai seulontaan.
Kriteerien tärkeimmät tietopohjat ovat EUnetHTA-raportit, jotka perustuvat systemaattisiin kirjallisuuskatsauksiin sekä DXA:n osalta tehty täydentävä systemaattinen kirjallisuuskatsaus.

Linkki lausuntopalvelu.fi sivustolle. 

Lisätietoja antavat erityisasiantuntija Ritva Bly, [email protected] , puh: +358 295 163 039 ja asiantuntija Laura Sandström, [email protected] , puh: +358 295 163 759.

PALKO toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä ja sen pääasiallisena tehtävänä on antaa suosituksia terveydenhuollon menetelmien kuulumisesta julkisesti rahoitettuun terveydenhuoltoon. Lisätietoja terveydenhuollon palveluvalikoimasta voit lukea Palkon kotisivuilta.