Näin Palkon suositukset syntyvät

Julkaisuajankohta 7.6.2019 10.38
Kolumni

Palveluvalikoimaneuvosto eli Palko on ainoa kansallinen toimielin, jolle on lainsäädännöllä annettu kokonaisvastuu seurata, määrittää ja arvioida terveydenhuollon palveluvalikoimaa.

Palkon toimintaa ohjaava lainsäädäntö sekä toimintaperiaatteet on kuvattu Palkon kotisivuillaNeuvoston kokoonpano on määritetty terveydenhuoltolaissa ja sen jäsenet edustavat laaja-alaisesti terveydenhuollon järjestäjiä ja sen toimintaa ohjaavia sekä valvovia tahoja. Neuvosto päättää niin aihevalinnoista kuin suositusten sisällöstä. Neuvostoa on täydennetty lisäksi menetelmäasiantuntijoilla, jotka eivät osallistu päätöksiin.

Palkossa toimii useita jaostoja, jotka valmistelevat suosituksia. Jaostojen puheenjohtajat ovat neuvoston varsinaisia tai varajäseniä ja muut jaoston jäsenet kunkin aihepiirin kliinisiä asiantuntijoita, joista useimmilla on myös vahva tutkijatausta. Suosituksia varten tilataan yleensä systemaattinen kirjallisuuskatsaus tutkimuksista, joiden perusteella saadaan selkeä kuva niin menetelmän vaikutuksista, turvallisuudesta kuin mahdollisesti sen kustannuksista ja käyttöönoton edellytyksistä. Sairaalalääkkeiden osalta arviot tekee Fimea.

Koska tutkimusten kohderyhmä on usein tarkkaan rajattu, joudutaan tutkimusten soveltuvuutta kliiniseen realiteettiin arvioimaan yhdessä jaostojen kliinisten asiantuntijoiden kanssa. Tarvittaessa kuullaan myös potilasryhmien edustajia, jotta potilaiden näkemys niin tutkimustulosten merkityksestä kuin heidän tarpeistaan voidaan huomioida suositusten laadinnassa. Vuoden 2019 alusta Palveluvalikoimaneuvosto on otettu aiempaa kiinteämmin mukaan suositusten valmisteluprosessiin. Jaostojen valmistelutyön aikana esiin nousseita haasteita tuodaan neuvostoon keskusteltavaksi ja jatkotyön ohjeistamiseksi. Suositukset tuodaan Ota Kantaa sivuille kommentoitavaksi, kommentit käsitellään sekä kyseissä jaostossa että Palkossa, jonka jälkeen lopullinen suositus julkaistaan Palkon kotisivuilla. Sekä Ota Kantaa vaiheesta että suosituksen valmistumisesta tiedotetaan niin Palkon sivuilla, uutiskirjeessä kuin twitterissä.

Palkon toiminta on laajentunut viiden toimintavuoden aikana merkittävästi, mutta sen sihteeristö on pysynyt kooltaan samana: kolme erityisasiantuntijaa, joista yksi on lääkäri, yksi juristi ja yksi terveydenhuollon maisteri. Lisäksi Palkolla on osa-aikainen projektisihteeri.  Sihteerit vastaavat käytännön työn etenemisestä työsuunnitelman mukaisesti, esittelevät yhdessä puheenjohtajien kanssa jaostoissa valmistelussa olevat suositukset neuvostolle ja välittävät neuvoston ohjeistukset suositusten jatkovalmisteluun. Vuorovaikutteisuuden lisääminen on tuonut arviointikriteereiden yhdenmukaisen tulkinnan suositusprosessin keskiöön.

Palkon antamat suositukset ovat sisällöltään ja laajuudeltaan hyvin erilaisia. Ne voivat kohdistua yksittäisiin, pieneen potilasryhmään kohdistuviin menetelmiin (esimerkkinä uudet lääkevalmisteet), hoitoprosesseihin (esimerkiksi lonkkamurtuman jälkeinen kuntoutus) tai laajoihin menetelmäkokonaisuuksiin (esimerkkinä psykososiaalinen tuki ja psykoterapeuttiset menetelmät). Ne voivat olla myös poissulkevia (esimerkkinä polvikivun tähystysleikkaus). Tiedot julkaistuista ja valmisteilla olevista suosituksista löydät kotisivuilta.

Suosituksia antaessaan Palko huomioi paitsi tutkimustiedon myös terveydenhuollon eettiset ja järjestämiseen liittyvät näkökohdat. Suositusten rakennetta muokattiin keväällä 2019, jotta neuvostossa ja jaostoissa käyty keskustelu arviointiperiaatteiden – merkittävä terveysongelma, lääketieteellisesti perusteltu hoito, eettiset näkökulmat ja terveydenhuollon resurssien oikeudenmukainen kohdentuminen – keskinäisestä arvopunninnasta tulee paremmin esille. Suosituksissa ja sen valmistelumuistiossa on kuvattu, mitä tietoja suosituksen laatimisessa on käytetty.

Palveluvalikoima rajaa sekä terveydenhuollon ammattihenkilön käytettävissä, että potilaan saatavissa olevien menetelmien valikoimaa.  Palveluvalikoiman tavoitteena on turvata käytettävissä olevin resurssein koko väestön kannalta suurin terveyshyöty. Palveluvalikoima myös pyrkii suojaamaan potilaita toimenpiteiltä, joiden vaikutus on vain vähäinen tai olematon, mutta haitan riski todellinen.

Ilona Autti-Rämö, Palkon pääsihteeri