Palko hyväksyi suosituksen Skitsofreniaryhmän psykooseja sairastavien kognitiivinen kuntoutus

Julkaisuajankohta 22.6.2023 13.05
Tiedote

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto Palko hyväksyi kokouksessaan 15.6.2023 suosituksen, joka koskee skitsofreniaryhmän psykooseja sairastavien kognitiivista kuntoutusta. Sen mukaan vaikuttavaksi todettu, strukturoituun menetelmään perustuva, kognitiivinen kuntoutus kuuluu terveydenhuollon palveluvalikoimaan skitsofreniaryhmän psykooseja sairastavien aikuisten ja nuorten hoidossa. Menetelmät on kuvattu suosituksessa.

Suositus koskee 12 vuotta täyttäneitä potilaita, joilla on skitsofreniaryhmään kuuluva psykoosi (ICD-10 diagnoosit F20-F29). 

Vaikuttavilla kognitiivisen kuntoutuksen menetelmillä voidaan kohentaa ja kehittää potilaan kognitiivista toimintakykyä, vahvistaa kompensaatiokeinoja, antaa myönteisiä oppimiskokemuksia, kohentaa itsetuntoa ja lisätä aktiivisuutta. Niiden tarjoamiseksi palveluntuottajilla tulisi olla käytettävissään riittävä, yksilöllisten kuntoutustarpeiden huomioimisen mahdollistava, kognitiivisen kuntoutuksen menetelmien valikoima. Suositus on kohdennettu niille julkisen terveydenhuollon palvelunjärjestäjille, jotka järjestävät skitsofreniaryhmän psykooseja sairastaville potilaille kuntoutusta. 

Skitsofreniaryhmän psykoosit heikentävät usein vakavasti potilaan toimintakykyä. Elämänsä jossakin vaiheessa skitsofreniaryhmän psykooseja sairastaa noin 2,3 % väestöstä.  Sairaudenkuvalle ovat ominaisia psykoosijaksot, joiden aikana henkilön todellisuudentaju ja usein myös kyky säädellä käyttäytymistään heikentyvät merkittävästi. Skitsofreniaryhmän psykooseja sairastavilla on usein myös muita psyykkisiä oireita, kuten masennusta ja ahdistusta.

Suosituksella pyritään lisäämään vaikuttavien kognitiivisen kuntoutuksen menetelmien käyttöä skitsofreniaryhmän psykooseja sairastavilla potilailla. Suosituksessa korostetaan, että kuntoutuksen suunnittelussa tulisi huomioida potilaan yksilöllinen tarve sekä tavoitteet ja laatia potilaalle räätälöity kuntoutuspolku. Kognitiivisen kuntoutuksen tulisi olla osa muuta hoitoa ja eri interventiot yhdistetty toisiaan tukevaksi kokonaisuudeksi. Palveluita järjestettäessä on huomioitava, että skitsofreniaryhmän psykooseja sairastavat ovat haavoittuva potilasryhmä, jonka osalta palvelujärjestelmän on varmistettava, että kuntoutusta on tarjolla myös näille potilaille yksilöllistä tarvetta vastaavasti ja huomioitava se, että kyseessä on pitkäaikainen ja vaihteleva sairaus.

Menetelmien vaikuttavuus on tutkimusnäytön perusteella suurempi mikäli: terapeutilla on aktiivinen rooli, interventioon sisältyy kognitiivisten strategioiden kehittämistä sekä toistuvaa harjoittelua ja kognitiivinen kuntoutus sidotaan muuhun kuntoutukseen. Menetelmiä voidaan pitää turvallisina. Mahdolliset haitat ovat lieviä eivätkä johda pysyviin ja vakaviin haittoihin, kunhan potilaiden jatkokuntoutuksesta huolehditaan.

Suosituksessa todetaan, että suosituksesta julkiselle taloudelle aiheutuvien lisäkustannusten suuruudesta on vaikeaa esittää tarkkaa arvioita. Saamiensa tietojen perusteella Palko arvioi, että nettokustannusvaikutus voisi olla vuosittain korkeintaan noin 3 miljoonaa euroa, mikä kuitenkin jäisi todennäköisesti huomattavasti pienemmäksi, koska vähemmän vaikuttavan kuntoutuksen tuottamiskustannuksia jäisi syntymättä ja todennäköisesti myös epäsuorat kustannukset (esim. sairaalahoidon tarve potilaiden voinnin kohentumisen myötä ja sairauspäivärahojen määrä potilaiden parantuneen työmarkkina-aseman myötä) pienenisivät. 

Suositus, tiivistelmä, valmistelumuistio ja muu materiaali löytyvät Palkon kotisivuilta. Linkki suositussivulle. (https://palveluvalikoima.fi/skitsofreniaryhman-psykooseja-sairastavien-kognitiivinen-kuntoutus)

Lisätietoja antaa erityisasiantuntija Sari Koskinen, [email protected]  tai puh. 02951 63409.

Palko toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä ja sen tehtävänä on antaa suosituksia terveydenhuollon menetelmien kuulumisesta julkisesti rahoitettuun terveydenhuoltoon. Lisätietoja terveydenhuollon palveluvalikoimasta voit lukea Palkon kotisivuilta www.palveluvalikoima.fi