PALKO:n ajankohtaiskatsaus tammikuu 2021

Julkaisuajankohta 28.1.2021 15.19
Tiedote

Toimintasuunnitelma on hyväksytty ja uusia suosituksia valmistellaan.

Palveluvalikoimaneuvoston jäsenmuutokset

STM on 11.12.2020 nimittänyt tutkimuspäällikkö Minna-Liisa Luoman (THL) Palkon varsinaiseksi jäseneksi sekä varajäseniksi ylilääkäri Heli Mattilan (THL), arviointiylilääkäri Niina Koivuviidan (TYKS) ja johtajaylilääkäri Jarmo J. Kosken (Essote). Nimityksillä täytettiin työtehtävien muutosten vuoksi eronneiden henkilöiden paikat.

Toimintasuunnitelman hyväksyminen

Palveluvalikoimaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 16.12.2020 vuoden 2021 toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelmassa on huomioitu muuntuva toimintaympäristö sekä kasvavat haasteet varmistaa oikeudenmukainen, vaikuttavuuteen ja kustannusten hallintaan perustuva, eettisesti hyväksyttävä palveluvalikoima.  Palko tulee suosituksien aiheista päättäessään huomioimaan erityisesti seuraavat seikat:

  • huomattavat erot alueellisessa järjestämisessä tai saatavuudessa, vaikka näyttö vaikuttavuudesta on selkeä
  • kalliit, uudet menetelmät
  • eri toimijatahojen integraatiota edellyttävät menetelmät
  • vaikuttamattomien tai hyöty-haitta profiililtaan epäsuotuisten menetelmien poissuljenta.

Toimintasuunnitelma löytyy Palkon kotisivuilta

SMA-potilaiden hoidon kokonaisuus

Palveluvalikoimaneuvosto on aikaisemmin antanut kaksi suositusta nusinerseeni-lääkehoidon kohderyhmästä ja hoidon jatkohoitokriteereistä. Neuvosto päätti käynnistää aikaisemman päätöksen mukaisesti suositusten päivitystyön, jolloin ne myös yhdistetään.

Spinaalisen lihasatrofian eli SMA-taudin hoitoon kehitetyn geenihoidon, Zolgensma, suositusvalmistelu on käynnistynyt. Tähän hoitoon liittyy tarve vastasyntyneiden veritäplänäytteestä tehtävän seulontapaneelin laajentamiseen SMA-geenivirheen varhaiseksi tunnistamiseksi. Palveluvalikoimaneuvosto suositti 11.6.2020 kokouksessaan, että veritäpläseulontaan ei tulisi liittää uusia tauteja ennen kuin sen laatuongelmat, henkilökunnan koulutus ja tiedonkeruu on korjattu. STM:ssä on käynnissä selvitys siitä, miten ja kenen toimesta seulonnat sekä tautien lisääminen jo käynnissä oleviin seulontoihin jatkossa arvioidaan ja niiden käyttöönotosta päätetään.

Huume ja lääkeriippuvuuksia koskeva suositus edellyttää laajempaa eettistä arviointia

Huume- ja lääkeriippuvuuksien ei-lääkkeellistä hoitoa ja kuntoutusta koskevan suosituksen valmistelutyössä kartoitettiin suositukseen liittyviä arvokysymyksiä. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen jaosto tunnisti, että suositukseen liittyy poikkeuksellisen paljon arvokysymyksiä, jotka tulee huomioida sen laatimisessa. Palveluvalikoimaneuvosto päätti kokouksessaan 16.12.2020, että eettinen arviointi toteutetaan yhteistyössä valtiotieteen tohtori Susanne Uusitalon (Turun yliopisto) kanssa. Eettisellä analyysillä pyritään tuomaan mahdollisimman läpinäkyvästi ja kattavasti esiin ne suositukseen liittyvät arvokysymykset, joilla on merkitystä suosituksen laadinnassa ja jotka tulee huomioida suosituksen käyttöönotossa. Laaja eettinen analyysi tukee lääketieteellisen tutkimustiedon sekä yhteiskunnallisten, juridisten ja eettisten kysymysten tasapainoista huomiointia palveluvalikoiman yhdenvertaisuuden toteutumisessa.

Unettomuuden hoito perusterveydenhuollossa

Kevään 2021 aikana aloitetaan unettomuuden hoidon suosituksen valmistelu. Hoito koskee erityisesti kognitiivis-käyttäytymisterapeuttisten menetelmien (CBT-i) käyttöä unettomuuden hoidossa perusterveydenhuollossa. Suositus on osa elintapaohjauksen ja omahoidon tuen suosituskokonaisuutta. Suositus valmistuu syksyn 2021 aikana.

Peliriippuvuutta koskevan suosituksen valmistelu lopetettiin
 
Palko päätti kokouksessaan 16.12.20 lopettaa suosituksen valmistelun aiheesta ”Peliriippuvuuden hoidon ja kuntoutuksen psykososiaaliset menetelmät”, koska valmistelun edetessä ilmeni, että peliriippuvuudesta ei ole toistaiseksi saatavilla riittävästi tietoa suositusvalmistelun eteenpäin viemiseksi.
 

Useita lääkesuosituksia valmistelussa

Palveluvalikoimaneuvoston lääkejaostossa on valmistelussa seuraavat Fimean julkaisemiin arviointiraportteihin pohjautuvat suositukset (arvioitu valmistumisaika suluissa):

  • Luspatersepti punasolusiirroista riippuvaisen anemian hoidossa beetatalassemiaa sairastavilla aikuisilla (kevät 2021)
  • Luspatersepti myelodysplastiseen oireyhtymään liittyvän punasolusiirroista riippuvaisen anemian hoidossa. (kevät 2021)
  • Zynteglo-hoito beetatalassemian hoidossa (kevät 2021)
  • Belantamabi-mafodotiini multippelin myelooman hoidossa (kevät 2021).

Lisäksi Palko on arviointiylilääkäriverkoston pyynnöstä päättänyt aloittaa seuraavien suositusten valmistelun:

  • Ekulitsumabi neuromyelitis optica-kirjon häiriöiden hoidossa (kevät 2021)
  • Serliponaasi alfa seroidilipofuskinoosi tyyppi 2:n hoidossa (kevät 2021).

Brolusitsumabi kostean silmäpohjan ikärappeuman hoidossa suosituksen valmistelu jatkuu toukokuun 2021 jälkeen, kun Euroopan lääkeviraston arvio valmisteen turvallisuudesta on julkaistu.

 
 
Lisätietoja antaa pääsihteeri Ilona Autti-Rämö, [email protected]  tai 02951 63133. Lisätietoja unettomuuden hoitoa koskevan suosituksen sekä lääkesuositusten valmistelusta antaa myös erityisasiantuntija Sinikka Sihvo, [email protected]  tai 0295 163 221.
 

PALKO toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä ja sen tehtävänä on antaa suosituksia terveydenhuollon menetelmien kuulumisesta julkisesti rahoitettuihin terveydenhuollon palveluihin. Lisätietoja terveydenhuollon palveluvalikoimasta voit lukea PALKOn kotisivuilta