Suositusluonnos huumeriippuvuuksien hoidon ja kuntoutuksen psykososiaalisista menetelmistä kommentoitavana

Julkaisuajankohta 18.6.2021 15.51
Tiedote

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto (Palko) on kokouksessaan 17.6.2021 hyväksynyt alustavasti suositusluonnoksen ”Huumeriippuvuuksien hoidon ja kuntoutuksen psykososiaaliset menetelmät”. Suositusluonnos on kommentoitavana otakantaa.fi palvelussa 29.8.2021 saakka.

Suositusluonnoksen mukaan huumeriippuvuuksien hoidossa ja kuntoutuksessa vaikuttaviksi todetut psykososiaaliset hoito- ja kuntoutusmenetelmät kuuluisivat terveydenhuollon palveluvalikoimaan.  Suosituksessa todetaan myös menetelmien vaikuttavuuden edellytykset sekä samanaikaisten mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden sekä somaattisten sairauksien hoidon ja kuntoutuksen järjestämisen tärkeys. Vaikuttavien menetelmien käytön vakiintuminen edellyttää, että palvelunjärjestäjillä on käytettävissä riittävä hoidon ja kuntoutuksen menetelmävalikoima, riittävä moniammatillinen ja riippuvuuksien hoito- ja kuntoutusmenetelmien koulutuksen saanut henkilöstö ja että menetelmävalikoimaan kuuluvia menetelmiä käytetään. Yhteistyö sosiaali- ja terveyspalveluiden välillä on tässä potilasryhmässä erityisen tärkeää. 

Väestön huumeiden käyttö on Suomessa lisääntynyt, samoin huumeiden sekä lääkkeiden yhteiskäyttö. Riippuvuudessa huumeiden käyttö muuttuu pakonomaiseksi, elämää hallitsevaksi. Huumeriippuvuus on vakava terveysongelma, ja siihen liittyy runsaasti haittoja niin yksilölle kuin koko väestölle. Ymmärtämättömyys riippuvuuksista ja ennakkoluulot voivat vaarantaa palveluiden laadun ja vaikuttavuuden.  Perusoikeus välttämättömään turvaan ja riittäviin palveluihin eivät tällä hetkellä toteudu yhdenvertaisesti muiden potilasryhmien kanssa.

Puutteelliset huumeriippuvuuksien hoitomenetelmät johtavat huomattavaan terveyshyödyn menetykseen, kuormittavat erikoissairaanhoitoa ja lisäävät niin terveyspalvelujen (mm. tapaturmat, infektiot, myrkytystilat, psykoosit), sosiaalipalvelujen (mm. asuminen, toimeentulo, lastensuojelu), järjestyksen ylläpidon kuin oikeusjärjestelmän resurssien tarvetta ja kustannuksia. Lisäksi on huomioitava suorat ja epäsuorat haitat läheisille ja omaisille.

Huumeriippuvuuksien hoito ja siihen liittyvän kuntoutuksen sisältö, kesto sekä toteutus¬paikka (avo- tai laitoshoito) määrittyy terveydenhuoltolain mukaisesti hoidollisen tarpeen mukaan, hallinnollisesta organisoinnista riippumatta. Suosituksessa esitetyt menetelmät sopivat käytettäväksi avohoidossa, kuntoutuslaitoksissa ja sairaalassa. Sekä kuntoutussuunnitelmaan että kuntoutuksen toteutukseen vaikuttavat myös sosiaaliset olosuhteet ja niistä johtuvat tarpeet. 

Suositusluonnos on kommentoitavana Palkon otakantaa.fi-sivulla 29.8.2021 saakka. Sieltä löytyy myös Palkon asiaa varten hankkima kirjallisuuskatsaus, eettinen analyysi ja tiedot kokoava valmistelumuistio. Lopullinen suositus pyritään hyväksymään ja julkaisemaan syksyllä 2021.

Linkki Palkon otakantaa.fi-sivulle.

Lisätietoja antaa pääsihteeri Ilona Autti-Rämö [email protected] tai puh. 0295 163133 (21-24.6, 9-12.8 ja 23-27.8) ja erityisasiantuntija Reima Palonen [email protected] tai puh. 0295 163 090 (28.6-2.7 ja 2-6.8)

Palko toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä ja sen tehtävänä on antaa suosituksia terveydenhuollon menetelmien kuulumisesta julkisesti rahoitettuun terveydenhuoltoon. Lisätietoja terveydenhuollon palveluvalikoimasta voit lukea Palkon kotisivuilta.