Unettomuuden hoito kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmillä (CBT-I) suositusluonnos kommentoitavana

Julkaisuajankohta 27.10.2021 16.44
Tiedote

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto Palko hyväksyi kokouksessaan 27.10.2021 alustavasti suosituksen, joka koskee unettomuuden hoitoa kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmillä (CBT-I) perusterveydenhuollossa.

Suositusluonnoksen mukaan CBT-I kuuluu kansalliseen palveluvalikoimaan nuorten ja aikuisten unettomuuden hoidossa kaikille unettomuuden diagnostiset kriteerit täyttäville potilaille. Palveluvalikoimaneuvoston mukaan CBT-I on todettu vaikuttavaksi menetelmäksi unettomuuden hoidossa, haittavaikutukset ovat vähäisiä ja ohimeneviä ja pidemmällä aikavälillä unettomuuden hoito CBT-I:llä tuo mahdollisesti kustannussäästöjä.

Suositusluonnos on kommentoitavana otakantaa.fi-palvelussa 22.11.2021 saakka. Palko pyrkii hyväksymään lopullisen suosituksen joulukuussa 2021. 

Unettomuus on lisääntynyt viime vuosikymmeninä ja pitkäaikaisesta unettomuushäiriöstä kärsii noin 12% suomalaisesta aikuisväestöstä. Unettomuus altistaa monille somaattisille ja psyykkisille sairauksille, pahentaa ja ylläpitää niitä. Pitkittyessään unettomuushäiriö lisää riskiä tapaturmiin, sairausperusteiseen työkyvyttömyyteen ja nostaa kuolleisuusriskin noin 1,5-kertaiseksi. Suositusten mukaan unettomuuden hoidon pitäisi olla ensisijaisesti lääkkeetöntä. Tällä hetkellä Suomessa unettomuuden lääkkeettömän hoidon saatavuudessa, saavutettavuudessa ja laadussa on kuitenkin suuria alueellisia eroja.

Unettomuuden hoidon intensiteetti määrittyy hoidollisen tarpeen mukaan, jossa voidaan hyödyntää unettomuuden lääkkeettömän hoidon porrasmallia. Jos unettomuus pitkittyy tai potilas kokee tarvitsevansa tukea ja itsehoitomenetelmät ovat olleet jo käytössä hoitoon hakeutuessa, tulee potilaalle tarjota CBT-I:hin perustuvaa lääkkeetöntä terveydenhuollon ammattilaisen tukemaa hoitoa. Seuranta on tärkeä osa unettomuuden hoitoa.

CBT-I on vaikuttavaa useilla eri tavoilla toteutettuna. CBT-I:tä voidaan tarjota kasvokkain tai etänä, yksilö-, ryhmä- tai digitaalisena hoitona, mutta potilaan toiveet ja unettomuuden vaikeusaste otetaan huomioon hoitoa suunniteltaessa.
CBT-I soveltuu kaikille unettomuuden diagnostiset kriteerit täyttäville potilaille. CBT-I:llä on todettu vaikutusta myös ahdistukseen, masennukseen ja stressiin. Unettomuuden hoitoon on suhtauduttava vakavasti, eikä vain toissijaisena oireena.

Oikea-aikaisten ja vaikuttavien unettomuuden hoidon menetelmien toteuttaminen johtaa suurempaan terveyshyötyyn ja pienempiin kokonaiskustannuksiin. Unettomuuden hoitaminen ajoissa vaikuttaviksi todetuilla menetelmillä parantaa potilaan terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä.
Suosituksen tärkeimpänä tietopohjana on Hoitotyön tutkimussäätiön laatima systemaattinen katsaus.  

Lisätietoja antavat asiantuntija Laura Sandström, [email protected] , puh: +358 295 163 759 ja erityisasiantuntija Sinikka Sihvo, [email protected] , puh: +358 295 163 221.

Palko toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä ja sen tehtävänä on antaa suosituksia terveydenhuollon menetelmien kuulumisesta julkisesti rahoitettuun terveydenhuoltoon. Lisätietoja terveydenhuollon palveluvalikoimasta voit lukea Palkon kotisivuilta.