CBT-I-menetelmät käyttöön unettomuuden hoidossa terveydenhuollossa

Julkaisuajankohta 14.2.2022 11.06
Kolumni

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto Palko hyväksyi 15.12.2021 kokouksessaan suosituksen, joka koskee unettomuushäiriön hoitoa kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmillä (CBT-I) perusterveydenhuollossa. Suosituksen mukaan kognitiivis-käyttäytymisterapeuttiset menetelmät kuuluvat kansalliseen palveluvalikoimaan nuorten ja aikuisten unettomuuden hoidossa kaikille unettomuushäiriön (ICD-10: F51 ei-elimellinen unettomuus) diagnostiset kriteerit täyttäville potilaille.

Suosituksen mukaan kognitiivis-käyttäytymisterapeuttiset menetelmät kuuluvat kansalliseen palveluvalikoimaan nuorten ja aikuisten unettomuuden hoidossa kaikille unettomuushäiriön (ICD-10: F51 ei-elimellinen unettomuus) diagnostiset kriteerit täyttäville potilaille.

Unettomuus on yleistä. Noin 10 % suomalaisista sairastaa diagnoositasoista unettomuushäiriötä. Se on yleisin pitkäaikaisen unettomuuden syy. Unioireiden lisäksi unettomuushäiriöön kuuluu päivisin ilmeneviä oireita, kuten uupumusta ja huoli unesta. Sen hoito on ensisijaisesti lääkkeetön. Niistä tutkituimpia ja tehokkaimmaksi osoittautuneita hoitokeinoja ovat kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmät. Hoidon onnistumisen kannalta olennaisia ovat hyvä hoitosuhde, elämäntilanteen ja unettomuuden syiden kartoittaminen sekä tehokkaan hoidon aktiivinen seuranta.
Suomessa unettomuuden lääkkeetöntä hoitoa ei ole riittävästi tarjolla terveydenhuollossa. Palkon suosituksen mukaan julkisesti tuetuissa terveyspalveluissa tulisi jatkossa tarjota systemaattista unettomuuden hoito- ja palveluketjua, johon CBT-I (engl. Cognitive Behavioural Therapy for Insomnia) kuuluu sekä nuorten että aikuisten unettomuushäiriön hoidossa. Sitä voidaan toteuttaa yksilökohtaisesti tai ryhmämuotoisesti sekä nettiterapiana. Keskeistä tämän suosituksen toteutumisessa on se, että meillä on CBTI-I:n koulutettuja terveydenhuollon ammattilaisia.
CBT-I-hoidon ydin ovat käyttäytymisterapeuttiset ja kognitiiviset menetelmät. Käyttäytymisterapeuttisilla menetelmillä vaikutetaan nukkumistottumuksiin. Yhdessä menetelmässä vähennetään oloaikaa vuoteessa siten, että se vastaa sitä mitä tällä hetkellä pystytään nukkumaan. Aikaa vuoteessa oloon lisätään vähitellen pidemmäksi, kunnes se vastaa unen tarvetta. Toisessa menetelmässä vuoteeseen mennään vain uneliaana, vuodetta käytetään vain nukkumiseen, ja vuoteesta poistutaan, jos nukkumaan mennessä nukahtaminen ei onnistu puolessa tunnissa tai kesken unien heräämisen jälkeen noin vartissa. Molemmissa menetelmissä uni-valverytmi pidetään säännöllisenä, ja päiväunia vältetään. Keskeistä on pitkäjänteinen tuki, jotta nämä unta edistävät uudet tottumukset ja myönteiset vuodeassosiaatiot vahvistuvat riittävästi.
Kognitiiviset menetelmät lisäävät keinoja unettomuushäiriötä ylläpitävän ajatuksellisen ja emotionaalisen ylivireyden käsittelemiseksi. Eräs ennaltaehkäisevä keino on huolihetki, jossa päivällä varataan tuokio huolien ja ongelmien kirjoittamiseksi muistiin ja niille pyritään löytämään ratkaisuja tai sopeutumiskeinoja. Keskeistä on tunnistaa ajatukset ja tunteet, jotka pitävät vireystilan yöllä liian korkealla ja estävät levollista unta, ja pyrkiä löytämään niille vaihtoehtoisia ajattelutapoja.
Käyttäytymisterapeuttisten ja kognitiivisten menetelmien lisäksi CBT-I-hoidossa käytetään psykoedukaatiota ja yhtä tai useampaa vireystilaa säätelevää menetelmää, kuten rentoutumista tai tietoista läsnäoloa.

Heli Järnefelt, erikoistutkija, Työterveyslaitos, Elintapa- ja omahoidontuki -jaoston jäsen
Timo Partonen, tutkimusprofessori, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Elintapa- ja omahoidontuki -jaoston jäsen 

Lisää aiheesta
Edinger JD, Arnedt JT, Bertisch SM, Carney CE, Harrington JJ, Lichstein KL, Sateia MJ, Troxel WM, Zhou ES, Kazmi U, Heald JL, Matin J. Behavioral and psychological treatments for chronic insomnia disorder in adults: an American Academy of Sleep Medicine systematic review, meta-analysis, and GRADE assessment. Journal of Clinical Sleep Medicine 2021; 17(2): 263–298.

Järnefelt H, Hublin C, toim. Työikäisten unettomuuden hoito. Helsinki: Työterveyslaitos, 2018.
Partonen T, Järnefelt H. Unen ja valvetilan häiriöt. Teoksessa: Lönnqvist J, Henriksson M, Marttunen M, Partonen T, toim. Psykiatria. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim, 2021: 510–522.

Suomen Unitutkimusseura. CBT-I koulutukset ja hoidon porrastus Suomessa. Helsinki: Suomen Unitutkimusseura, 2021. CBT-I koulutukset ja hoidon porrastus Suomessa | Suomen Unitutkimusseura ry (sus.fi)

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto. Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston suositus: Unettomuushäiriön hoito kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmillä (CBT-I). VN/3650/2021. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö, 2021.

Unettomuus. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Unitutkimusseura ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2021. www.kaypahoito.fi