Palko hyväksyi suosituksen Amivantamabi ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoidossa

Julkaisuajankohta 28.10.2022 10.55
Tiedote

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto Palko hyväksyi kokouksessaan 27.10.2022 suosituksen, jonka mukaan amivantamabi ei kuulu kansalliseen palveluvalikoimaan ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoidossa aikuispotilailla, joilla on aktivoivia EGFR-geenin eksonin 20 insertiomutaatioita ja joita on aiemmin hoidettu platinaa sisältävällä solunsalpaajahoidolla. Palkon näkemyksen mukaan tutkimusnäyttö ei ole riittävää, jotta voitaisiin arvioida, onko hoidolla osoitettu hoitovaikutuksen suuruus kliinisesti merkittävä. 

Amivantamabi on tarkoitettu edenneen ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoitoon aikuispotilailla, joilla on aktivoivia epidermaalisen kasvutekijäreseptorin eksonin 20 insertiomutaatioita, platinapohjaisen hoidon epäonnistumisen jälkeen. Eksoni20 insertiomutaatiot voivat johtaa suurentuneeseen riskiin sairauden etenemiseen ja kuolemaan.

Tutkimusnäyttö perustuu faasin I avoimeen CHRYSALIS-tutkimukseen kohorttiin (n= 114). Tutkimuksessa ei ollut mukana vertailuhoitoa. Mukaan otettiin hyväkuntoisia potilaita, joilla tauti oli edennyt tai oli etäpesäkkeinen, mutta joilla ei ollut hoitamattomia aivoetäpesäkkeitä. Tulosten mukaan runsas kolmannes (37 %) potilaista sai amivantamabihoidosta hoitovasteen. Kaikki havaitut hoitovasteet arvioitiin osittaisiksi. Puolella potilaista tauti pysyi stabiilina ja 13 %:lla eteni. Elossaoloajan mediaani ennen taudin etenemistä oli 6,9 kuukautta ja arvioitu kokonaiselossaolon mediaaniaika 22,8 kuukautta.  Hoidon vaikutusta elämänlaatuun ei ole tutkittu eikä hoidon optimaalista kestoa tiedetä. Palkon näkemyksen mukaan tutkimusnäyttöön liittyy merkittävää epävarmuutta.

Amivantamabihoidon kustannusvaikuttavuus ei ole arvioitavissa. 

Amivantamabista on valmistunut epäsuora vertailu yhdysvaltalaiseen rekisteriaineistoon, mutta näihin tuloksiin liittyy epävarmuutta. 

Ei-pienisoluisen eksoni20ins-positiivisen keuhkosyövän ennuste sairauden edenneessä vaiheessa on huono, eikä siihen ole Suomessa amivantamabin lisäksi muita kohdennettuja myyntiluvallisia hoitoja platinapohjaisen hoidon jälkeen.

Suora linkki suositussivulle.

Lisätietoja antaa erityisasiantuntija Sinikka Sihvo ([email protected]) tai +358 295 163 221).

Palko toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä ja sen tehtävänä on antaa suosituksia terveydenhuollon menetelmien kuulumisesta julkisesti rahoitettuun terveydenhuoltoon. Lisätietoja terveydenhuollon palveluvalikoimasta voit lukea Palkon kotisivuilta www.palveluvalikoima.fi