Palkon suositus durvalumabin, etoposidin ja platinayhdisteen yhdistelmähoito levinneen pienisoluisen keuhkosyövän ensilinjan hoidossa on hyväksytty

Julkaisuajankohta 22.6.2021 16.15
Tiedote

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto Palko on 17.6.2021 hyväksynyt suosituksen, joka koskee durvalumabin, etoposidin ja platinayhdisteen yhdistelmähoitoa levinneen pienisoluisen keuhkosyövän ensilinjan hoidossa.

Suosituksen mukaan durvalumabin, etoposidin ja platinayhdisteen yhdistelmähoito ei kuulu kansalliseen palveluvalikoimaan levinneen pienisoluisen keuhkosyövän ensilinjan hoidossa. Palveluvalikoimaneuvoston arvion mukaan yhdistelmähoidon vaikuttavuus on vähäinen ja kustannukset korkeat suhteessa sen hoidolliseen arvoon.

Durvalumabi on immunologinen syöpälääke (PD-L1 -vasta-aine), joka lisää immuunijärjestelmän kykyä hyökätä syöpäsoluja vastaan ja hidastaa sairauden etenemistä. Durvalumabin, etoposidin ja platinayhdisteen yhdistelmähoito on tarkoitettu levinneen pienisoluisen keuhkosyövän ensilinjan hoitoon. Suositus perustuu sokkouttamattomaan faasin III CASPIAN-tutkimukseen, jossa durvalumabi-yhdistelmähoitoa (durvalumabi + etoposidi + platinayhdiste, n=268) verrattiin etoposidin ja platinan yhdistelmään (n=269).  

Durvalumabi-yhdistelmähoitoa saaneilla potilailla elossaoloajan mediaani oli 2,7 kuukautta pidempi kuin potilailla, jotka saivat pelkästään etoposidin ja platinan yhdistelmää (12,9 vs. 10,5 kuukautta). Yhden vuoden kohdalla elossa oli durvalumabi-ryhmän potilaista 53 % ja vertailuryhmässä 39 %. Kahden vuoden elossaolo-osuudet olivat vastaavasti 22 % ja 14 %. Myös elossaoloaika ennen taudin etenemistä oli hieman pidempi durvalumabi- yhdistelmähoitoa saaneilla potilailla. Ryhmien väliset erot näyttivät muodostuvan durvalumabi-ylläpitohoidon aikana eli noin kuuden kuukauden kuluttua hoidon aloituksesta. Durvalumabi saattaa siis tuoda lisähyötyä erityisesti sellaisille potilaille, jotka etenevät ylläpitovaiheeseen. Toistaiseksi ei ole tunnistettu selkeitä hoidon tehoa ennustavia tekijöitä. Tutkimuspotilaat olivat nuoria ja hyväkuntoisia verrattuna suomalaisiin keuhkosyöpäpotilaisiin.

Hoidon lisäkustannus nyt käytössä olevaan etoposidin ja platinayhdisteen yhdistelmähoitoon  verrattuna on merkittävä, noin 78 000 euroa noin seitsemän kuukauden hoitojaksoa kohden. Fimean arvion mukaan hoitoon soveltuvia potilaita on Suomessa vuosittain 114–145. 

Pienisoluinen keuhkosyöpä on nopeasti etenevä keuhkosyövän alatyyppi, joka lähettää varhain etäpesäkkeitä. Yli puolella potilaista tauti on levinnyt jo toteamisvaiheessa. Suomessa todetaan vuosittain noin 370 uutta tautitapausta. Suomen Syöpärekisterin mukaan vuosina 2014 − 2018 diagnosoiduilla potilailla elossaoloajan mediaani oli 4,5 kuukautta.

Lisätietoja antavat erityisasiantuntija Sinikka Sihvo, sinikka.sihvo[a]stm.fi, 02951 63221 (2.-4.8.) ja erityisasiantuntija Reima Palonen, reima.palonen[a]stm.fi , 02951 63090 (28.6.-2.7.)

Palko toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä ja sen tehtävänä on antaa suosituksia terveydenhuollon menetelmien kuulumisesta julkisesti rahoitettuun terveydenhuoltoon. Lisätietoja terveydenhuollon palveluvalikoimasta voit lukea Palkon kotisivuilta.