Suositus huumeriippuvuuksien hoidon ja kuntoutuksen psykososiaalisista menetelmistä hyväksytty – uusia vaikuttavia menetelmiä käyttöön

Julkaisuajankohta 14.10.2021 19.15
Tiedote

Huumeriippuvuuksien hoidossa ja kuntoutuksessa vaikuttaviksi todetut psykososiaaliset menetelmät on hyväksytty terveydenhuollon palveluvalikoimaan. Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto Palko hyväksyi suosituksen 6. lokakuuta.

Huumeriippuvuus on vakava terveysongelma, ja siihen liittyy runsaasti haittoja niin yksilölle kuin koko väestölle.  Perusoikeus välttämättömään turvaan ja riittäviin palveluihin eivät tällä hetkellä toteudu yhdenvertaisesti muiden potilasryhmien kanssa.

Arviolta 900 000 suomalaista on joskus käyttänyt jotain huumetta ja viimeisen kuukauden aikana runsaat 120 000.  Niin huumeiden kokeiluun kuin riippuvuuden kehittymiseen vaikuttavat sekä yksilölliset tekijät että ympäristötekijät. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen on jo pitkään arvioitu olevan riittämättömiä vastaamaan huumeiden ja monipäihdekäytön yleistymisen myötä lisääntyneeseen palvelujen tarpeeseen.  Seuraukset näkyvät erikoissairaanhoidos¬sa hoidettujen määrän lisääntymisenä ja sosiaalipalvelujen ja -turvan, yhteiskunnan järjestyksen ja turvallisuuden sekä oikeusjärjestelmän ja vankeinhoidon kustannusten kasvuna. 

Huumeriippuvaisten hoitoa ja kuntoutusta voi tukea psykososiaalisilla menetelmillä, jotka on todettu vaikuttaviksi

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto (Palko) on 6.10.2021 hyväksynyt suosituksen ”Huumeriippuvuuksien hoidon ja kuntoutuksen psykososiaaliset menetelmät”. Suosituksessa luetellut huumeriippuvuuksien hoidossa ja kuntoutuksessa vaikuttaviksi todetut psykososiaaliset hoito- ja kuntoutusmenetelmät kuuluvat terveydenhuollon palveluvalikoimaan.  Menetelmät on arvioitu erikseen aikuisille ja nuorille sekä tilanteessa, jossa henkilöllä on muu samanaikainen mielenterveyden häiriö.  Palvelunjärjestäjillä on olla oltava käytettävissään eri tilanteisiin soveltuva menetelmien valikoima ja palvelutuottajilla menetelmien käyttöön vaadittava moniammatillinen osaaminen. Yhteistyö sosiaali- ja terveyspalveluiden välillä on tässä potilasryhmässä erityisen tärkeää.

Suosituksessa todetaan myös menetelmien vaikuttavuuden edellytykset, joita ovat mm. riippuvuuden luonteen ymmärtäminen ja luottamusta synnyttävä kohtaaminen sekä muiden samanaikaisten mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden sekä somaattisten sairauksien hoidon ja kuntoutuksen järjestämisen tärkeys. 

Potilasryhmä on erityisen haavoittuvaisessa asemassa, mikä on seurausta useista tekijöistä. Osa haavoittuvuudesta syntyy hoitojärjestelmän puutteista, mitkä mahdollistavat hoitamatta jättämisen, erityisesti kaksoisdiagnoosi¬potilailla. Muutosmotivaation vaihtelu on tyypillistä huumeista riippuvaisilla ihmisillä, eikä sen pidä olla esteenä hoitoon pääsylle, hoidon järjestymiselle tai hoidon jatkumiselle.  Vaikka psykososiaaliset hoidot ja kuntoutus voivat tukea potilaan toimijuutta, niin riippuvuudella on usein pitkäkestoisia vaikutuksia yksilön elämään. Tämä tulee huomioida hoidon ja tuen jatkuvuuden järjestämisessä.

Suosituksen valmisteluun liittyi laaja eettinen arviointi, tämä raportti on löydettävissä suosituksen taustamateriaalista. 

Linkki suositukseen. 

Lisätietoja antaa pääsihteeri Ilona Autti-Rämö [email protected] tai puh. 0295163133.

Palko toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä ja sen tehtävänä on antaa suosituksia terveydenhuollon menetelmien kuulumisesta julkisesti rahoitettuun terveydenhuoltoon. Lisätietoja terveydenhuollon palveluvalikoimasta voit lukea Palkon kotisivuilta www.palveluvalikoima.fi.