Uusi Palkon suositus välilevytyrän hoidosta

Julkaisuajankohta 19.12.2019 14.05
Kolumni

Palko hyväksyi lokakuussa 2019 lanneselän välilevytyrän leikkaushoitoa ja sen jälkeistä kuntoutusta koskevan suosituksen, joka korvasi vuodelta 2005 olleen Yhtenäisissä hoidon perusteissa olleen suosituksen. Uusi suositus korostaa hyvää paranemistaipumusta ja potilaan omatoimisen kuntoutumisen merkitystä. Suosituksen valmistelun yhteydessä kävi ilmi, että sairaanhoitopiirien välillä on suuria eroja asukaslukuun suhteutetuissa leikkausmäärissä.

Lanneselän alueen välilevytyrä on yleinen vaiva, josta kärsivät Suomessakin kymmenet tuhannet henkilöt joka vuosi. Keskeinen oire on hermojuuripuristuksesta ja -ärsytyksestä johtuva alaraajaan säteilevä kipu, joka vähitellen helpottaa tyrän kutistuessa. Suurimmalla osalla oireet paranevat parin kuukauden sisällä ja vain pieni osa potilaista tarvitsee leikkaushoitoa.

Konservatiivisen eli ei-leikkauksellisen hoidon onnistumisen kannalta tärkeää on riittävästä kipulääkityksestä huolehtiminen. Potilaita tulee informoida hyvästä paranemisennusteesta ja rohkaista heitä kivusta huolimatta jatkamaan mahdollisimman normaalia elämää.

Välilevytyrän ensi vaiheen tutkimus tai hoito ei edellytä erikoissairaanhoidon toimenpiteitä, vaan ne ja tilanteen seuranta voidaan toteuttaa perusterveydenhuollossa tai työterveyshuollossa. Mikäli välilevytyrän aiheuttamat oireet eivät ole kuuden viikon kuluessa alkaneet lieventyä tai mikäli potilaalle kehittyy alaraajaheikkous, tulee potilaan kanssa keskustella oireiden vaikeusasteesta ja jatkotutkimuksista. Tarvittaessa potilas lähetetään perusterveydenhuollosta tai työterveyshuollosta paikallisesti sovitun hoitopolun mukaisesti joko suoraan erikoisalan poliklinikalle tai ensin magneettikuvaukseen.

Jos magneettikuvauksessa todetaan oireisiin sopiva löydös, keskustellaan mahdollisesta leikkauksesta. Leikkaus on lääketieteellisesti perusteltu, mikäli kipu on luonteeltaan hankalaa, pahenevaa tai ei reagoi suotuisasti lääkehoitoon. Jokainen leikkauspäätös on aina yksilöllinen ja sitä tehtäessä on huomioitava mahdolliset potilaskohtaiset riskit ja leikkauksen vasta-aiheet. Nykyään leikkaus tehdään valtaosalla potilaista mikroskooppiavusteisesti pienestä avauksesta, mutta joissain tilanteissa joudutaan tekemään isompi avaus. Leikkaustekniikoiden välillä ei ole eroja hoitotuloksissa.

Suurimmalle osalle potilaalle riittää omatoiminen kuntoutuminen, johon tulee antaa ohjeet kotiutuessa. Kivusta huolimatta leikkauksen jälkeen tulisi toimia mahdollisimman aktiivisesti, mutta raskaita suorituksia tulisi välttää. Noin kahden viikon sairauspoissaolo on suurimmalle osalle työssä käyvistä potilaista riittävä, mutta sitä voidaan raskaammissa töissä pidentää neljään viikkoon saakka, mikäli työnkuvan keventäminen tai työajan lyhentäminen ei onnistu.

Rutiininomainen jälkitarkastus leikanneessa sairaalassa ei ole tarpeen, mutta tarvittaessa potilaalla tulee olla mahdollisuus ottaa yhteys sinne. Mahdollisen sairauspoissaolon jatkamisen tarve arvioidaan perusterveydenhuollossa tai työterveyshuollossa. Mikäli toipuminen pitkittyy yli kuukauden mittaiseksi, tulee aloittaa sitä estävien tai hidastavien syiden selvittely ja tarvittaessa ohjattava potilas kuntoutukseen. Palko on marraskuussa 2018 hyväksynyt suosituksen biopsykososiaalisesta kuntoutuksesta pitkittyvässä tai toistuvassa selkäkivussa ja sen periaatteita voidaan soveltaa myös välilevytyräleikkauksen jälkeisessä kuntoutuksessa. Tarvittaessa myös työn sisältöä tai työaikaa tulisi muuttaa.

Uutta suositusta valmistellessaan Palko sai THL:stä käyttöönsä tiedot sairaanhoitopiirikohtaiset leikkausmääristä kymmenen vuoden ajalta. Asukaslukuun suhteutetuissa leikkausmäärissä on jopa 3-4 –kertaisia eroja. Palkon näkemyksen mukaan sairastavuuden erot eivät voi kokonaan selittää leikkausmäärien eroja, vaan myös hoitokäytännöissä on eroja. Myös pohjoismaiset tilastotiedot viittaavat siihen, että käytännöissä eri maiden ja alueiden kesken on merkittäviä eroja. Uuden suosituksen keskeinen tavoite on hoitokäytäntöjen yhtenäistäminen ja sitä kautta leikkausmäärien erojen pienentäminen. Tarkemmat tiedot leikkausmääristä löytyvät Palkon suosituksen taustaksi laatimasta valmistelumuistiosta.

Uusi suositus ei koske päivystyksellisiä välilevytyräleikkauksia, koska niiden lääketieteelliset indikaatiot ovat vakiintuneet.

Palkon suosituksen ja taustamateriaalin löydät Palkon kotisivuilta.

Reima Palonen
Erityisasiantuntija
Palkon Tules-jaoston vastuusihteeri